Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans E-bost: lowrihafevans@gwynedd.gov.uk  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Y Cynghorwyr Dyfrig Jones ac W Gareth Roberts (Aelod Lleol) 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

(a)       Datganodd yr aelodau canlynol eu bod yn aelodau lleol mewn perthynas â’r eitemau a nodir:

·        Y Cynghorydd Sian Gwenllian, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5 ar y rhaglen

·        Y Cynghorydd Gareth A Roberts, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 6.1 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C13/113/11/AM);

·        Y Cynghorydd Stephen Churchman, (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 6.2 ar y rhaglen, (cais cynllunio rhif C15/1296/36/LL)

·        Y Cynghorydd Gruffydd Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 6.3 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0034/42/LL) 

·        Y Cynghorydd John W Williams, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 6.5 ar y rhaglen, (cais rhif C16/0154/25/LL)

·        Y Cynghorydd Michael Sol Owen, (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 6.8 ar y rhaglen, (cais rhif C14/1118/45/LL)

 

Ymneilltuodd yr Aelodau i ochr arall y Siambr yn ystod y drafodaeth ar y ceisiadau dan sylw ac ni fu iddynt bleidleisio ar y materion hynny.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 373 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 14.3.2016 fel rhai cywir  

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2016, fel rhai cywir yn ddarostyngedig ar gynnwys enw'r Cynghorydd Gwen Griffith ar y rhestr presenoldeb yn y fersiwn Saesneg.    

 

5.

CYNNIG I GREU LLWYBR CYHOEDDUS YNG NGHYMUNED Y FELINHELI O DAN ADRAN 26 DEDDF PRIFFYRDD 1980, DROS DDARN O DIR SYDD YN RHAN O EIDDO I WESTY PORT DINORWIG, Y FELINHELI I HWYLUSO PROSIECT LLWYBR ARFORDIR CYMRU A BUDDIANNAU TRIGOLION YR ARDAL. pdf eicon PDF 308 KB

Ystyried adroddiad  Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

a)        Cyflwynwyd adroddiad  yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio yn gofyn i’r Pwyllgor gymeradwyo bwriad i baratoi Gorchymyn Creu Adran 26 i’w gyflwyno i’r Arolygaeth Gynllunio benderfynu os bydd y Cyngor yn derbyn gwrthwynebiad i’r gorchymyn na ellir ei ddatrys. Nodwyd bod gan Awdurdodau Lleol ddisgresiwn o dan Adran 26 Deddf Priffyrdd 1980 i lunio Gorchymyn Creu os ydynt yn ystyried bod angen llwybr troed mewn ardal ddynodedig.

 

Adroddodd Swyddog Prosiect Llwybr yr Arfordir  bod nifer o drafodaethau wedi eu cynnal gyda’r tirfeddiannwr presennol ynglŷn â mabwysiadu darn o dir ar gyfer mynediad cyhoeddus drwy ardal y Marina dros yn agos i 8 mlynedd. Eglurwyd bod amgylchiadau a chymhlethdod perchnogaeth eiddo  wedi golygu bod y broses hyd yma wedi bod yn araf ac ar adegau yn rhwystredig iawn. Bellach, mae cynllun Llwybr yr Arfordir  yn agos i gyrraedd y nod ag eithr y llain 8m yma.

 

Y dymuniad yw ceisio sicrhau hawliau mynediad cyhoeddus drwy gytundeb ond gan nad  yw cytundeb wedi ei gyrraedd, er gwaethaf yr holl ymdrechion, y dewis bellach yw  dilyn trefn gorchymyn A26 er mwyn cael symud ymlaen i gwblhau Llwybr yr Arfordir.

 

Nodwyd bod y bwriad yn cael ei gefnogi gan Gyfoeth Naturiol Cymru gan ei fod yn rhan allweddol o’r Llwybr Arfordir Cenedlaethol gyda chyllid wedi ei glustnodi i wneud y gwaith angenrheidiol i greu’r llwybr. Byddai cwblhau'r  llwybr troed  yn dod â manteision sylweddol o ran darparu cyswllt deniadol, diogel a chyfleus i ddefnyddwyr y Llwybr Arfordir ynghyd a  budd o ran hamdden a mwynhad i’r gymuned leol fydd yn cynnwys rhieni gyda phramiau, defnyddwyr cadair olwyn ag ati.

 

b)         Nododd yr Aelod Lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn) y sylwadau canlynol:

·         Bod y cynllun yn un cymhleth a sawl rhwystr yn ystod y daith wedi ei goresgyn

·         Bod swyddogion wedi bod yn gweithio yn ddygn iawn i geisio Llwybr Arfordir

·         Bod lleoli Llwybr yr Arfordir wrth yr arfordir yn gaffaeliaid ac o fudd economaidd i Felinheli a Bangor. Amlygwyd bod nifer o fusnesau bychain wedi agor yn ardal y Doc ac y byddai cwblhau'r llwybr cyhoeddus yn hwb pellach i’r economi leol.

·         Creu Gorchymyn yw'r opsiwn gorau i symud ymlaen

·         Opsiwn amgen wedi ei ystyried ond nid yn addas o ran diogelwch ffyrdd

·         Cefnogol i’r cais ac yn gofyn am gefnogaeth y Pwyllgor i’r gorchymyn

 

c)         Cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo Gorchymyn Creu Adran 26 yn unol ag argymhelliad y swyddogion cynllunio.

 

ch)    Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·      Cefnogol i’r gwaith ac angen dod i gytundeb er mwyn cwblhau y llwybr

·      Y Llwybr Arfordir yn bwysig i hybu twristiaeth i’r ardal

·      Croesawu'r datblygiad

 

PENDERFYNWYD

·         Cyflwyno  Gorchymyn Creu Adran 26 er mwyn sicrhau mynediad cyhoeddus dros 8m o dir ym mherchnogaeth Gwesty Plas Port Dinorwig, Y Felinheli.

·         Os derbynnir gwrthwynebiad sydd ddim yn cael ei dynnu’n ôl bod y cyngor yn ei gyflwyno i’r Arolygaeth Gynllunio am  ddyfarniad 

6.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Rheoleiddio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r ceisiadau canlynol i ddatblygu.

 

Ymhelaethwyd ar fanylion y ceisiadau ac ymatebwyd i gwestiynau mewn perthynas â’r cynlluniau ac agweddau o’r polisïau.

 

PENDERFYNWYD 

 

6.1

Cais C13/1143/11/AM - Tir yn Pen y Ffridd, Bangor pdf eicon PDF 1 MB

Cais amlinellol i godi hyd at 366 o unedau byw, gyda datblygiadau cysylltiol gan gynnwys ffordd fynedfa, llecynnau parcio ag adnoddau cysylltiol

 

AELOD LLEOL Cynghorydd Gareth Anthony Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cais amlinellol i godi hyd at 366 o unedau byw, gyda datblygiadau cysylltiol gan gynnwys ffordd fynedfa, llecynnau parcio ag adnoddau cysylltiol.

 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd

 

(a)       Ymhelaethodd Uwch Reolwr, Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd  ar gefndir y cais, gan amlinellu bod y cais wedi ei gyflwyno yn wreiddiol i’r Pwyllgor Cynllunio Rhagfyr  2015. Penderfyniad y pwyllgor hwnnw oedd i wrthod y cais, yn groes i argymhellion swyddogion, ar sail

i.           y byddai’n cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg,

ii.          bod diffyg tystiolaeth yn adrodd sut y byddai’r isadeiledd yn gallu ymdopi,

iii.         nad oedd tystiolaeth ddigonol wedi ei gyflwyno yn dangos fod ysgolion lleol yn gallu ymdopi

iv.        nad oedd  tystiolaeth ddigonol yn dangos fod y rhwydwaith priffyrdd yn ddigonol.

O ganlyniad i benderfyniad y Pwyllgor, cyfeiriwyd y mater i gyfnod cnoi cil yn unol â rheolau sefydlog y Pwyllgor.

 

Mewn ymateb i’r pryderon a godwyd gan y pwyllgor cynllunio am yr agweddau uchod cyflwynwyd adroddiad yn ymateb yn benodol i’r materion hyn. Amlygwyd bod oediad i’r ymateb oherwydd bod gwybodaeth ychwanegol wedi ei gyflwyno gan wrthwynebydd, a’r ymgeisydd, a bod penderfyniad wedi ei wneud gan y gwasanaeth i ail ymgynghori yn ffurfiol  ar y wybodaeth ychwanegol yma. Nodwyd bod yr adroddiad cnoi cil yn cynnwys asesiad o’r holl wybodaeth a gyflwynwyd yng nghyd-destun y 4 rheswm gwrthod a roddwyd gan y Pwyllgor yn y cyfarfod yn Rhagfyr 2015.  Cyfeiriwyd hefyd at yr adroddiad cynllunio llawn oedd yn Atodiad 1 oedd yn cynnwys asesiad o’r holl ystyriaethau cynllunio  yng nghyd-destun y polisïau cynllunio perthnasol.

 

(b)       Adroddwyd bod y safle  wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu dinas Bangor, ac wedi ei ddynodi’n benodol ar gyfer tai yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (Gorffennaf 2009) a bod yr egwyddor o dai ar y safle felly’n dderbyniol.

 

(c)      O safbwynt y 4 rheswm gwrthod a roddwyd gan y Pwyllgor yn y cyfarfod yn Rhagfyr 2015 cadarnhaodd yr Uwch Reolwr :

              i.        Roedd asesiad trylwyr wedi ei gynnal o’r holl wybodaeth a gyflwynwyd yng nghyd-destun yr effaith bosib ar yr iaith Gymraeg. Roedd y wybodaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd ar sail Datganiad o Effaith Ieithyddol a Chymunedol yn unol â gofynion  polisïau cynllunio’r Cyngor ac ar sail y dystiolaeth roedd y datblygiad yn unol â’r polisïau cynllunio perthnasol

             ii.        Nid oedd gan Dŵr Cymru na Chyfoeth Naturiol Cymru unrhyw wrthwynebiad i’r cais yn ddarostyngedig i amodau cynllunio ac felly  roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt materion isadeiledd.

            iii.        Roedd materion addysg o ran materion capasiti wedi cael eu hasesu’n unol a gofynion y Canllaw Cynllunio Atodol perthnasol oedd yn cynnwys mewnbwn gan Adran addysg y Cyngor. Yn sgil hyn  datblygwr yn rhoi cyfraniad ariannol o £907,018 drwy drefniant cytundeb 106 er mwyn diwallu’r anghenion addysg a fuasai’n deillio o'r datblygiad. Roedd y datblygiad felly’n unol a’r polisïau perthnasol o safbwynt materion addysg.

           iv.        Roedd tystiolaeth sylweddol wedi ei gyflwyno ac wedi ei asesu yng nghyd-destun materion trafnidiaeth ac yn sgil hyn nid  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.1

6.2

Cais C15/1296/36/LL - Llystyn Ganol, Garndolbenmaen, Gwynedd pdf eicon PDF 739 KB

Gosod tyrbin gwynt fferm 85kw ar dwr 25m cyfanswm uchder 37m at frig y llafn

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Stephen W Chrchman

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Gosod tyrbin gwynt fferm 85kw ar dwr 25m cyfanswm uchder 37m at frig y llafn

 

(a)       Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd i godi tyrbin gwynt 85kw ar dŵr 25m gyda chyfanswm uchder o 37m at ei frig (gan gynnwys y llafnau) ar dir amaethyddol rhwng pentrefi Bryncir a Garndolbenmaen. Eglurwyd bod lleoliad y tyrbin o fewn oddeutu 260m i eiddo preswyl Llystyn Ganol ac o fewn 150m i’r tyrbin presennol sydd ar y tir. Amlygwyd bod ffin Parc Cenedlaethol Eryri wedi ei leoli oddeutu 440m i gyfeiriad y dwyrain o’r safle.

 

Cafodd y cais ei sgrinio yn ffurfiol ar gyfer Asesiad Effaith Amgylcheddol dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999 (fel y’i diwygiwyd) ac ni ystyriwyd bod effaith y datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd yn ddigon sylweddol i gyfiawnhau cyflwyno datganiad amgylcheddol gyda’r cais hwn.

 

O ran egwyddor y datblygiad, nodwyd bod hyn yn dderbyniol a bod polisiau cynllunio cenedlaethol perthnasol ynghylch datblygiadau ynni adnewyddadwy  wedi eu hystyried ynghyd a pholisi C26..

 

Yng ngyd destun mwynderau cyffredinol a phreswyl amlygwyd bod pellter sylweddol rhwng safle’r tyrbin arfaethedig ag unrhyw dŷ preswyl cyfagos (ar wahan yn amlwg i eiddo’r ymgeisydd ). Asesiwyd y asesiad swn a gyflwynwyd gyda’r cais gan Uned Gwarchod y Cyhoedd a cadarnhawyd na fyddai lefelau swn y tyrbin arfaethedig ynghyd a swn y tyrbin presennol yn codi’n uwch na lefelau swn priodol. O ganlyniad, awgrymwyd cynnwys amod yn sicrhau na fyddai lefelau swn yn newid i raddau annerbyniol gan amharu ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal gyfagos nac o safbwynt taflu cysgod.

 

Yng nghyd-destun mwynderau gweledol derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned AHNE nad oedd unrhyw bryderon am effaith y datblygiad arfaethedig o safbwynt golygfeydd i mewn ag allan o’r AHNE. Mewn ymateb i wrthwynebiadau'r Parc Cenedlaethol, Cymdeithas Eryri, Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig ac aelodau o’r cyhoedd sydd yn nodi y byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar osodiad y Parc a bod effaith cronnol annerbyniol o ystyried tyrbin arall ar y safle ag ar diroedd eraill gerllaw, nodwyd na fyddai'r bwriad yn debygol o niweidio nodweddion a chymeriad arbennig y Parc trwy ymwthio yn sylweddol yn weledol ac/neu drwy leoli ansensitif ac anghydnaws o fewn y dirwedd.

 

O ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ogystal â pholisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, ategwyd na fyddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar fwynderau’r ardal leol gan gynnwys y tirlun yn gyffredinol nag edrychiadau i mewn ag allan o’r Parc Cenedlaethol gerllaw.

 

(b)       Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):-

·         Nad oedd ganddo wrthwynebiad i’r cais a bod manylion yr adroddiad yn gywir

·         Bod y tyrbin ychydig yn fwy na’r un sydd eisoes ar y safle, ond yn cydweddu yn dda i’r cefndir

·         Bod y Parc Cenedlaethol yn gwrthod pob tyrbin sydd yn agos at eu ffiniau

·         Bod y cais yn unol â pholisiau cyfredol  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.2

6.3

Cais C16/0034/42/LL - Fron Hyfryd, Mynydd Nefyn pdf eicon PDF 668 KB

Adeiladu estyniad unllawr a porth i'r ty, trosi modurdy presennol yn uned wyliau hunangynhaliol ac adeiladu stablau

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd  Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Adeiladu estyniad unllawr a phorth i'r tŷ, trosi modurdy presennol yn uned wyliau hunangynhaliol ac adeiladu stablau

 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd 

 

(a)       Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bwriad i adeiladu estyniad unllawr a phorth i’r tŷ, trosi’r modurdy presennol yn uned wyliau hunangynhaliol ynghyd ag adeiladu stablau. Nodwyd bod y safle yn gorwedd yng nghefn gwlad ac oddi fewn i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn, ac o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli.

 

          Amlygwyd bod ardal Mynydd Nefyn yn nodweddiadol yn cynnwys tai ac adeiladau cysylltiol sydd wedi eu lleoli yn wasgaredig o fewn yr ardal ac i’w gweld o ardal eithaf eang.  Heb amheuaeth, mae’r ardal yn un sydd yn weladwy yn y tirlun.  Er hynny, nodwyd, er bod safle yn weladwy nid yw hyn yn gwneud pob datblygiad yn anghywir ac os bydd datblygiadau o ddyluniad a gorffeniad addas gallant fod yn dderbyniol. Ar Fynydd Nefyn mae nifer o’r tai wedi eu paentio yn wyn ac ystyriwyd felly y byddai’n rhesymol rhoddi amod i gytuno gorffeniad y rendr allanol ar gyfer yr estyniadau ar gyfer y bwriad dan sylw.  O ystyried ei leoliad ystyriwyd mai lliw gwyn fyddai’r mwyaf addas gan y byddai hyn yn sicrhau cysondeb gyda thai eraill yn y cyffiniau. Byddai’r stablau siâp ‘L’ wedi eu lleoli yng nghornel cae gyda chlawdd tua’r gogledd a’r dwyrain ac roedd bwriad hefyd i dirweddu o gwmpas y stablau. Roedd y cynnig i wared ar y garafán sefydlog bresennol hefyd yn welliant sylweddol i’r safle.

 

Tynnwyd sylw at hanes cynllunio'r safle ac at gais ôl-weithredol (C09D/0039/42/LL) i gadw modurdy ynghyd a newid defnydd rhan o gae i ddefnydd anheddol yn gysylltiedig â'r a pharhau i gadw carafán sefydlog a sied ar y tir. Cafodd y cais ei wrthod ar apel yn 2010 ac un o’r rhesymau oedd bod maint ac uchder y modurdy fel yr oedd wedi ei adeiladu yn creu perthynas anfoddhaol rhwng y modurdy ar annedd yn sgil agosatrwydd y ddau at ei gilydd.  Roedd yr Arolygydd hefyd yn ystyried bod y bwriad yn ei gyfanrwydd yn cael effaith ar harddwch naturiol yr AHNE. Bu i lefel to y modurdy gael ei leihau wedi hynny ac bu i gais pellach (C10D/0183/42/LL) gael ei gyflwyno a’i ganiatau er mwyn ymestyn cwrtil y ty annedd ac adeiladu clawdd newydd ynghyd a chadw sied a charafan. Roedd gwelliannau yn cael eu dangos mewn ymateb i bryderon yr Arolygydd ar yr apel.

 

O ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol ynghyd a sylwadau a dderbyniwyd nid yw y bwriad yn annerbyniol nac yn groes i ofynion y polisïau perthnasol.

                          

(b)       Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         Eu bod yn ddiolchgar o gefnogaeth y swyddogion

·         Eu bod yn berchnogion newydd ar Bryn Hyfryd

·         Eu bod yn derbyn sylwadau'r gwrthwynebwyr ond eu bwriad  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.3

6.4

Cais C16/0073/30/LL - Bodrydd, Rhoshirwaun pdf eicon PDF 553 KB

Creu safle carafanau teithiol 12 llain gan gynnwys gwelliannau ffyrdd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Creu safle carafanau teithiol 12 llain gan gynnwys gwelliannau ffyrdd.          

 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd 

 

(a)       Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais a nodi'r bwriad i sefydlu safle carafanau teithiol newydd ar gyfer lleoli 12 o garafanau ynghyd â gwneud gwelliannau ffyrdd. Byddai'r 12 carafán deithiol yn cael eu lleoli ger ffiniau’r cae ac wedi ei gosod ar  lleiniau caled o wyneb llechi man.  Ategwyd bod bwriad hefyd gwneud gwelliannau i ddau gilfan anffurfiol ar y ffordd a bydd tanc septig newydd i wasanaethu’r bwriad hefyd yn cael ei osod. Defnyddir y safle ers sawl blwyddyn ar gyfer lleoli 5 carafán deithiol gyda chlybiau carafán ble nad oes angen caniatâd cynllunio ffurfiol. Deallir bod darpariaeth ymolchi, golchi a chyfleusterau ailgylchu yn barod ar y safle.

 

          Mae polisi D19 yn caniatáu cynigion i ddatblygu safleoedd carafanau teithiol ac unedau teithiol newydd os cydymffurfir â’r cyfan o’r meini prawf perthnasol. Lleolir y safle yng nghefn gwlad ac oddi fewn i Ardal Gwarchod y Dirwedd a’r Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llyn ac Ynys Enlli. Ni ystyriwyd fod y safle wedi ei leoli mewn man ymwthiol yn y dirwedd, gan ei fod yn weddol guddiedig wedi ei amgylchynu gyda gwrychoedd presennol a ffiniau aeddfed. Yng nghyd-destun mwynderau cyffredinol a phreswyl, eglurwyd bod rhai tai annedd i’w cael yn y cyffiniau er hyn ni ystyriwyd y byddai safle o 12 carafan deithiol yn golygu gôr ddatblygu safle.

 

          O safbwynt agosrwydd at y rhwydwaith ffyrdd, lleoli’r y safle oddeutu 850 medr oddi wrth ffordd sirol trydydd dosbarth.  Nid oes angen gwneud unrhyw addasiadau i’r fynedfa fel rhan o’r cais ond amlygywd y bydd amod i sicrhau bod y gwaith o wella’r cilfanau yn cael ei wneud cyn bod y defnydd fel safle carafanau yn dechrau. Ystyriwyd hefyd na fydd ychwanegiad mewn traffig yn cael niwed arwyddocaol ar fwynderau lleol.

 

          Er bod ambell faes carafannau teithiol arall yn y cyffiniau,  nid yw’r bwriad yn mynd tu hwnt i allu rhesymol y cyffiniau i gynnwys datblygiad o’r fath wrth ystyried effaith gronnol safleoedd presennol yn yr ardal.

 

Nodwyd , gan fod y bwriad yn ymwneud a datblygiad twristiaeth a fydd yn creu deg neu fwy o unedau gwyliau, bod gofyn i Ddatganiad Ieithyddol a Chymunedol  gael ei baratoi er mwyn cydymffurfio gyda gofynion Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg. Cadarnhawyd bod datganiad ieithyddol wedi ei gynnwys fel rhan o’r cais a bod yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi ymateb gan nodi na fyddai natur na graddfa’r datblygiad yn debygol o gael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg.

 

(b)       Nodwyd nad oedd gan yr Aelod Lleol wrthwynebiad i’r cais

(c)       Yn manteisio ar ei hawl i siarad, nododd asiant ar ran yr ymgeisydd:

·         Bod 5 llain ar gyfer carafanau eisoes ar y safle -  cais i gynyddu i 12 llain

·         Bod yr adnoddau a’r cyfleusterau sydd ar y safle yn gallu ymdopi a’r ychwanegiadau heb unrhyw addasiadau pellach

·         Bydd dau fae pasio yn cael eu creu  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.4

6.5

Cais C16/0154/25/LL - The Book People Ltd, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor pdf eicon PDF 885 KB

Estyniad 75,000 troedfedd sgwar i'r warws presennol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd John Wyn Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Estyniad 75,000 troedfedd sgwâr i'r warws presennol 

 

(a)       Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd ar gyfer ymestyn warws llyfrau ‘The Book People’ ym Mharc Menai er mwyn  creu storfa ychwanegol atodol i’r warws presennol.

 

Nodwyd bod safle’r estyniad wedi ei leoli ar dalcen gorllewinol yr adeilad presennol ac yn cynnwys llecyn o dir gwastad o wyneb llechi a greuwyd pan godwyd yr adeilad gwreiddiol yn 2002.

 

Amlygwyd bod egwyddor o ymestyn ac ehangu mentrau cymdeithasol wedi ei selio ar bolisi D8 o CDUG sydd yn datgan y  bydd cynigion o’r fath yn cael eu cymeradwyo os gellid cydymffurfio gyda nifer o ganllawiau sydd yn datgan nad yw’r defnydd presennol yn achosi difrod arwyddocaol i’r ardal, bod y bwriad wedi ei leoli o fewn y datblygiad presennol, bod y bwriad yn ategol i’r gwaith presennol ac na fydd graddfa'r bwriad yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau’r amgylchedd a’r rhwydwaith ffyrdd lleol.  Nodwyd bod manylion y bwriad wedi ei gynnwys yn y cais gwreiddiol yn 2002 ar gyfer codi’r adeilad presennol sydd yn cadarnhau bwriad yr ymgeisydd i ehangu’r fenter.

 

Cadarnahwyd y byddai’r estyniad yn adlewyrchiad o’r adielad presennol ac wedi ei sgrinio yn sylweddol gan goedlan sefydlog . Gan fod y estyniad o’r un edrychiad ac o’r un uchder ni fydd gwahaniaeth sylweddol nac arwyddocaol yn nhrawiad yr estyniad ar fwynderau gweledol.  Nodwyd hefyd bod y safle wedi ei leoli o fewn Ardal Gwarchod y Dirwedd yn CDUG yn ogystal a bod o fewn Tirwedd Hanesyddol Cofrestredig. Nodwyd, oherwydd  bod y safle eisoes wedi ei ddynodi ar gyfer defnyddiau diwydiannol o safon uchel, ni fyddai yn cael effaith sylweddol bellach ar osodiad a chymeriad y tirlun hanesyddol. Amlygywd bod y safle nepell i’r de o ardal gadwraeth Stad y Faenol ynghyd a wal restredig gradd II y stad sydd wedi ei leoli i’r dwyrain o’r safleer hynny ni ystyriwyd y byddai unrhyw effaith negyddol sylweddol ar osodiad nac integredd yr ardal gadwraeth na’r wal restredig o ystyried lleoliad a dyluniad yr estyniad ynghyd a sgrinio a tirweddu sydd yn lleihau yr adrawiad ar yr amgylchedd lleol.

 

Amlygwyd nad oedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cytuno i’r cais yn wreiddiol gan nad oedd digon o wybodaeth wedi ei gyflwyno i ymateb yn llawn iddo. Gwnaed cais i’r ymgeisydd am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud a chynllun goleuo ac asesiad risg bioamrywiaeth ac effaith y datblygiad ar rywogaethau gwarchodedig. Er nad oedd ymateb ysgrifenedig wedi ei dderbyn ar ôl ymgynghori pellach gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, cynigiwyd bod modd gosod amodau priodol i reoli'r  sefyllfa os oedd sylwadau CNC yn gofyn am hyn.

 

Yn unol â gofynion perthnasol cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol a Chymunedol gyda’r cais a cyfeiriwyd at yr ymateb yn y sylwadau ychwanegol a ddosbarthwyd.

 

Wrth ystyried yr asesiad ac yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau ffarfiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ystyriwyd bod y cais yn dderbyniol ar sail graddfa, lleoliad, dyluniad, ffurf  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.5

6.6

Cais C16/0155/11/R3 - Ysgol Glan Cegin, Maesgeirchen, Bangor pdf eicon PDF 871 KB

Dymchwel adeilad ysgol presennol a chodi adeilad ysgol newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Nigel W Pickavance a’r Cynghorydd Christopher J O’Neal

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dymchwel adeilad ysgol bresennol a chodi adeilad ysgol newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig. 

 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a gyflwynwyd.

 

(a)       Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi mai cais llawn ydoedd ar gyfer codi adeilad ysgol newydd ar dir yr ysgol bresennol gan ddymchwel yr ysgol bresennol unwaith y bydd yr ysgol newydd wedi agor. Amlygwyd bod y  cynllun hefyd yn cynnwys gwaith tirweddu sylweddol, darpariaeth o lefydd chware newydd, mynedfeydd a darpariaeth parcio newydd. Eglurwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn stad Maesgeirchen sydd o fewn ffiniau datblygu Bangor. Byddai’r ysgol newydd yn darparu lle ar gyfer 210 o blant a 30 o lefydd meithrin. Oherwydd natur serth y tir bydd yr adeilad ar ddwy lefel er mwyn gwneud defnydd gorau o’r tir a lefelau presennol.

 

Ategwyd bod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisiau perthnasol. Yng nghyd-destun mwynderau gweledol a phreswyl nodwyd bod y safle wedi ei leoli mewn ardal breswyl gyda chymysg o gyfleusterau cymunedol ar wasgar trwy’r stad. Cydnabuwyd bod adeilad yr ysgol bresennol wedi cyrraedd diwedd ei oes ac nad oedd rheswm dylunio / pensaernïol i gyfiawnhau cadw’r adeilad.

 

Wrth ystyried maint, dyluniad a’r deunyddiau arfaethedig amlygwyd na fyddai’r bwriad yn debygol o gael unrhyw niwed sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal leol. Derbyniwyd  sylwadau yn ymwneud a chysgodi a cholli golau, ond wedi ystyried y lefelau tir presennol, lleoliad yr ysgol newydd a pharth yr haul, ni ystyriwyd y byddai lleoliad yr ysgol newydd yn debygol o gael effaith andwyol sylweddol ar fwynderau preswyl tai cyfagos nac yn creu nodwedd ormesol. Cydnabyddwyd y byddai cyfnod o aflonyddwch anarferol yn ystod y cyfnod adeiladu, ond nid oedd hynny yn ddigonol i wrthod y cais a bod modd cynnwys amod i reoli hyn.

 

Yng nghyd destun materion trafnidaieth a mynediad, amlygywd bod yr adran wedi cael mewnbwn sylweddol i’r trafodaethau cyn i’r cais gael ei gyflwyno ac o ran materion ieithyddol a chymunedol awgrymwyd y gall y datblygiad wneud cyfraniad pwysig i’r gymuned a hynny drwy gyfrannu tuag at warchod a chryfhau gwead cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y gymuned.

 

Wedi ystyried y sylwadau a dderbyniwyd, yr holl bolisïau a materion cynllunio perthnasol ni ystyriwyd y byddai’r datblygiad yn cael effaith negyddol arwyddocaol ar fwynderau preswyl a gweledol yr ardal, ddiogelwch ffyrdd na bioamrywiaeth ac yng nghyd-destun polisïau cenedlaethol ni chredir fod y bwriad yn groes i’r polisïau perthnasol hyn.

 

(a)       Cynigwyd ac eilwyd i ganiatau y cais

 

(b)       Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd y sylwadau canlynol:

·            Croesawu buddsoddiad i’r ardal

·            Ysgol newydd yn sicr o godi uchelgais a hyder plant yr ardal

·            Siom nad oedd yr Aelodau Lleol yn bresennol i groesawu a chefnogi ysgol newydd

 

PENDERFYNWYD caniatáu y cais: 

 

Amodau

1.     Amser

2.     Unol â’r cynlluniau

3.     Amodau trafnidiaeth

4.     Amodau bioamrywiaeth (os oes angen)

5.     Cyflwyno cynllun draenio tir manwl.

6.     Dymchwel yr ysgol bresennol, adfer y tir a  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.6

6.7

Cais C16/0157/11/LL - Maesgeirchen Social Club, 90 Penrhyn Avenue, Bangor pdf eicon PDF 961 KB

Dymchwel clwb cymdeithasol presennol a chodi adeilad tri llawr gyda siop (yn cynnwys caffi, arwyddion ffasgia a pheiriant talu arian) ar y llawr gwaelod a 10 fflat un llofft ar y lloriau uwch

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd  Nigel W Pickavance a’r  Cynghorydd  Christopher J O’Neal

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dymchwel Clwb Cymdeithasol Presennol a chodi adeilad tri llawr gyda siop (yn cynnwys caffi, arwyddion ffasgia a pheiriant talu arian) ar y llawr gwaelod a 10 fflat un llofft ar y lloriau uwch.

 

          Cafodd y cais ei dynnu yn ôl cyn y Pwyllgor.

 

6.8

Cais C14/1118/45/LL - Tir ger Ala Cottage, Pwllheli pdf eicon PDF 841 KB

 

Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu tai ymddeol (30 o unedau) ynghyd a chyfleusterau cymunedol, tirlunio a safle parcio ceir

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd  Michael Sol Owen

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu tai ymddeol (30 o unedau) ynghyd a chyfleusterau cymunedol, tirlunio a safle parcio ceir.

 

Cadeiriwyd y cais gan yr Is Gadeirydd y Cynghorydd Anne Lloyd Jones.

 

(a)       Ymhelaethodd y Rheolwr Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais gan nodi y gohiriwyd y cais ym Mhwyllgor 22 Chwefror 2016 er mwyn derbyn mwy o wybodaeth yn ymwneud gyda phris marchnad agored yr unedau, materion hyfywdra ac eglurhad pam fod y dyluniad ar gyfer adeilad 3 llawr. 

 

Ymhelaethwyd bod y datblygiad ar gyfer dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu adeilad newydd ar gyfer darparu 30 o fflatiau ymddeol ynghyd â chyfleusterau cymunedol a fewn y datblygiad ar gyfer y preswylwyr. Byddai’r bwriad dan sylw yn cyfrannu tuag at ddarpariaeth o dai ymddeol yn lleol  ble nad oes y math yma o gartrefi i’w cael. O’r wybodaeth a gyflwynwyd gyda’r cais nodwyd y byddai’r unedau yn cael eu gwerthu ar les 125 mlynedd a’r llety i’w feddiannu gan berson dros 60 mlwydd oed neu yn achos cwpl fod un ohonynt dros 60 oed a’r llall  dros 55 oed.

 

Nodwyd, fel rhan o’r cais, y cyflwynodd yr ymgeisydd ddatganiad ymrwymiadau cynllunio a thai fforddiadwy. O fewn y ddogfen nodwyd bod prisiau marchnad agored yr unedau 1 ystafell wely yn £157,000 a’r unedau 2 ystafell wely yn £215,000. Amlygwyd hefyd bod yr ymgeisydd yn parahu i ddadlau nad yw’n hyfyw cael unrhyw gyfraniad tuag at dai fforddiadwy fel rhan o’r datblygiad.  Atgoffwyd yr aelodau, pan gyflwynwyd y cais 22 Chwefror 2016 roedd yr ymgeisydd wedi cynnig swm cymudol tuag at dai fforddiadwy o £40,000 er mwyn symud pethau ymlaen.  Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i ohirio’r cais, cysylltwyd gyda’r ymgeisydd ynglŷn â’r materion hyfywdra ac fe’i heriwyd am gyfraniad cymudol uwch.  Adroddwyd bod yr ymgeisydd erbyn hyn wedi cynnig £94,000 tuag at dai fforddiadwy sydd yn cyd-fynd gyda’r swm roedd asesiad yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wedi ei ddatgan. Nodwyd bod y cyfraniad ariannol yma wedi ei glustnodi ar gyfer darpariaeth tai fforddiadwy oddi ar y safle. Ystyriwyd, yn sgil materion hyfywdra sydd yn ymwneud gyda’r datblygiad ei bod yn rhesymol derbyn y cynnig o £94,000 tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy oddi ar y safle ac, yn yr achos yma, bod y bwriad felly yn cydymffurfio gyda gofynion Polisi CH6 CDUG.

 

Ychwanegwyd, ers Chwefror 2016, bod Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Uned Bioamrywiaeth wedi eu hargyhoeddi na fyddai’r bwriad yn achosi aflonyddwch neu niwed annerbyniol i rywogaethau a warchodir ac felly ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt Polisi A1 a B20 CDUG. 

 

(b)       Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):-

·            Ei fod wedi derbyn nifer o alwadau a chefnogaeth leol gryf i’r datblygiad

·            Gwaith ymgynghori da wedi ei wneud rhwng y swyddogion ar ymgeisydd

·            Safbwynt llifogydd bellach wedi ei ddatrys – hyn yn galonogol

·            Croesawu bod y swm hyfywdra wedi codi i’r swm llawn

·            Awgrymu yn gryf i’r Pwyllgor ganiatáu y cais  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.8