Eich Cynghorwyr fesul Ward

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned er mwyn penderfynu sut mae'r Cyngor yn cyflawni ei amryw ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli'r budd cyhoeddus yn ogystal ag unigolion sydd yn byw o fewn y ward mae ef neu hi yn ei gynrychioli.

Maent yn cynnal cyswllt yn rheolaidd gyda'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y Cyngor, galwadau ffôn, a sesiynau galw i mewn.

Mae Cynghorwyr yn derbyn cyflog am eu gwaith. Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i bob Aelod o'r Cyngor lenwi ffurflen datgan buddiant, gyda'r manylion yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol.

Mae nifer o Gynhorwyr Gwynedd wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd yn adrodd ar eu gweithgareddau mewn blwyddyn. Gellir gweld yr adroddiadau blynyddol trwy ddilyn y ddolen yma

Er mwyn canfod eich cynghorydd, dilynwch y ddolen isod:

 Aberdaron

 Aberdyfi

 Abererch

 Abermaw

 Abersoch

 Arllechwedd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Dafydd Meurig
  Dafydd Meurig

  Arllechwedd

  Plaid Cymru

  Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet Amgylchedd

 Bethel

 Bontnewydd

 Botwnnog

 Bowydd a Rhiw

 Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

 • Linc i'r manylion ar gyfer Peredur Jenkins
  Peredur Jenkins

  Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

  Plaid Cymru

  Aelod Cabinet Cyllid

 Bryncrug / Llanfihangel

 Cadnant

 Clynnog

 Corris/Mawddwy

 Cricieth

 Cwm y Glo

 Deiniol

 Deiniolen

 Dewi

 Diffwys a Maenofferen

 Dolbenmaen

 Dolgellau (De)

 Dolgellau (Gogledd)

 Dyffryn Ardudwy

 Efailnewydd / Buan

 Garth

 Gerlan

 Glyder

 Groeslon

 Harlech/Talsarnau

 Hendre

 Hirael

 Llanaelhaearn

 Llanbedr

 Llanbedrog

 Llanberis

 Llandderfel

 Llanengan

 Llangelynnin

 Llanllyfni

 • Linc i'r manylion ar gyfer Craig ab Iago
  Craig ab Iago

  Llanllyfni

  Plaid Cymru

  Aelod Cabinet Tai, Hamdden a Diwylliant

 Llanrug

 Llanuwchllyn

 Llanwnda

 Llanystumdwy

 Marchog

 Menai (Bangor)

 Menai (Caernarfon)

 • Linc i'r manylion ar gyfer Ioan Thomas
  Ioan Thomas

  Menai (Caernarfon)

  Plaid Cymru

  Aelod Cabinet Datblygu'r Economi

 Morfa Nefyn

 Nefyn

 Ogwen

 Peblig

 Penisarwaun

 Penrhyndeudraeth

 Pentir

 Penygroes

 Porthmadog (Dwyrain)

 Porthmadog (Gorllewin)

 Porthmadog - Tremadog

 Pwllheli (De)

 Pwllheli (Gogledd)

 Seiont

 Talysarn

 Teigl

 Trawsfynydd

 Tregarth a Mynydd Llandygai

 Tudweiliog

 Tywyn

 Waunfawr

 Y Bala

 Y Felinheli