Cofrestr datgan cysylltiadau

Ffurfen Cofrestru Buddiannau Personol, Cynghorydd Angela Russell

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg

1.
Swydd Enw'r cyflogwr neu fusnes
Perchennog ar y cyd Grassbusters

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl.

2.
Enw'r person, ffyrm neu gwmni
Perchennog ar y cyd gyda'm gwr Mr David John Russell - busnes o'r enw Grassbusters, busnes cynnal a chadw gerddi

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad a'ch ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich dyletswyddau fel aelod.

3.
Enw'r person / natur treuliad
D/G dim i'w datgan

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw.

4.
Enw'r corff
D/G

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith eu weithfeydd a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod.

5.
Contract Enw'r cwmni neu gorff
D/G ar gyfer Cyngor Gwynedd -

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod.

6.
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r tir
Berchen ar dir yn Mynytho. Garnfadryn a Llanbedrog
Berchen eiddo fy hun yn Llanbedrog
Mae fy merch (Claire Russell Griffiths) yn denant i Cartrefi Cymunedol Gwynedd

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o'r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod yn denant arno

7.
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r tir
Dim i mi fy hun, fodd bynnag, mae fy merch a'i phartner Sonnia Russell ac Emyr Hughes yn prydlesu'r Hen Harbwr Feistr ym Mhwllheli a Boat Yard, Total Boat Care

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich awdurdod i fod arno

8.
Enw'r corff Swydd
Cyfeillion Cartref y Pwyliaid Penrhos -
Ysgol Llanbedrog & Botwnnog Llywodraethwr
AHNE -
Pwyllgor Rheilffordd y Cambrian -
Capel Nant Mynytho -

(ix) unrhyw un o'r canlynol yr ydych yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi

awdurdod Cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus

9.
Enw'r Awdurdod neu Gorff cyhoeddus Swydd
Cyngor Cymuned Llanbedrog Cadeirydd
Mae fy merch (Claire Russell Griffiths) yn aelod bwrdd, penodiad cyhoeddus, ar Fwrdd Rheoleiddio Cymru -

cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a dabodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion elusennol

10.
Enw'r Corff
dim

corff y mae dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion

11.
Enw'r Corff
dim

undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol

12.
Enw'r undeb neu gymdeithas broffesiynol
dim

clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod

13.
Enw'r clwb neu gymdeithas breifat
dim

(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy

14.
Cyfeiriad/Disgrifad o'r tir
Ar hyn o bryd rwy'n rhentu tir yn Llanbedrog gan Mr Penri Jones, Wenallt a Mrs Williams, Siambar Wen, Llanbedrog
transparent