Agenda item

Codi annedd tri llawr ar wahan

 

AELOD LLEOL:        Cynghorydd Gethin Glyn Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthansol

Cofnod:

Codi annedd tri llawr ar wahân

 

a)         Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais llawn ydoedd i godi un tri llawr ar wahân ar safle oedd wedi ei leoli o fewn stad breswyl lle,

yn bresennol mae’r safle yn cael ei ddefnyddio fel gardd ddomestig gyda Tŷ Mynach, sydd ym mherchnogaeth yr ymgeisydd.

 

Golygai’r bwriad godi tŷ annedd tair ystafell wely gyda garej ddwbl ar lawr daear yr annedd, dau le parcio  a man troi ar ran deheuol y safle. Byddai balconi yn cael ei ddarparu ar edrychiad deheuol yr annedd ar lefel llawr cyntaf a’r bwriad yw gorffen y waliau allanol gyda rendr, a tho llechi naturiol. Eglurwyd bod cymysgedd o ran maint a graddfa tai yn yr ardal , a thra bod yr annedd yn weddol fawr ei faint ystyriwyd bod y llain o faint digonol ar gyfer annedd o’r maint hwn.

 

Nodwyd bod y safle wedi ei leoli y tu fewn i ffin datblygu tref Abermaw, ac felly ystyriwyd fod egwyddor y bwriad yn dderbyniol yn unol â pholisïau C1 ac CH4 o’r Cynllun Datblygu Unedol. Ystyriwyd fod y gorffeniad allanol yn dderbyniol a bod bwriad cynnwys amodau cyflwyno manylion tirlunio er cymeradwyaeth y Cyngor. Amlygwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig Ardudwy a gan fod y safle oddi fewn ardal/ffurf adeiledig tref Abermaw ni ystyriwyd y byddai effaith sylweddol ar y tirlun ehangach

 

Derbyniwyd pryderon fod y datblygiad yn ormesol ei naws ac allan o gymeriad gyda thai eraill ar yr ystâd, serch hynny ystyriwyd, oherwydd y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad nad oedd pryder i’r perwyl hwn.

 

Ni ystyriwyd y byddai’r datblygiad yn achosi gor-edrych uniongyrchol annerbyniol; ac ni ystyriwyd y byddai effaith ar gymeriad adeiladau rhestredig wedi eu lleoli oddeutu 60m i ffwrdd. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad gan yr Uned Drafnidiaeth yn amodol ar gynnwys amodau a nodiadau perthnasol.

 

Mewn ymateb i ymgynghoriad nododd yr  Uned Bioamrywiaeth nad oedd gwrthwynebiad i egwyddor y datblygiad pe bai amod yn cael ei gynnwys ar unrhyw ganiatâd gan nodi y dylid cyflwyno manylion goleuo allanol yr annedd, cynllun er triniaeth a gwared rhywogaeth ymwthiol ar y safle, a chynllun ar gyfer darparu gwelliannau bioamrywiaeth i gynnwys blychod ar gyfer ystlumod ac adar.

 

(b)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         Y byddai’r datblygiad yn creu effaith ar fwynderau cyfagos

·         Bod yr adeilad ar 3 lefelhyn yn ormesol

·         Pryder am or-edrych a cholli preifatrwydd - y gor-edrych yn afresymol

·         Graddfa, maint a ffurf y datblygiad yn ormesol a ddim yn gweddu'r ardal

·         Creu effaith ar adeiladau eraill

·         Rhai adeiladau rhestredig yn yr ardal ac felly angen cydymffurfio a thai lleol eraill

·         Nid yw rendr yn gweddu gyda cherrig llwyd lleol

 

(c)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-

·           Bod y safle wedi ei leoli o fewn y cynllun datblygu

·           Dyluniad yr adeilad wedi ei wneud i sicrhau bod y prif safle ar lefel un

·           Y byddai yn ymddangos fel adeilad dau lefel o safbwynt man cyhoeddus

·           Bod nifer o’r gwrthwynebiadau wedi dod o un cyfeiriad

·           Ei fod wedi ymateb a thrafod y pryderon gyda’r gwrthwynebwyr

 

          Cynigiwyd ac eiliwyd i gynnal ymweliad safle

 

         PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle

 

Dogfennau ategol: