Agenda item

Gosod polyn gyda 3 antenna i gyfanswm uchder o 20m, gosod un lloeren cyfathrebu ynghyd a gosod 3 cabinet offer, 1 cabinet yn cynnwys mesurydd gyda ffens 2m uchder yn amgylchynnu

 

AELOD LLOEL:        Cynghorydd Annwen Daniels

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Cofnod:

Gosod polyn gyda 3 antenna i gyfanswm uchder o 20m, gosod un lloeren cyfathrebu ynghyd a gosod 3 cabinet offer, 1 cabinet yn cynnwys mesurydd gyda ffens 2m uchder yn amgylchynu

 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

 

a)         Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais a thynnwyd sylw bod bwriad lliwio’r mast yn lliw olewydden mwll yn hytrach na brown olewydden fel y nodwyd yn yr adroddiad - roedd bwriad lliwio’r cabinet yn wyrdd.

 

Nodwyd bod y safle wedi ei leoli ar gyrion pentref Tanygrisiau, oddi mewn i safle oedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer parcio/ biniau ail-gychu. Derbyniwyd nifer o ymatebion gan y cyhoedd ar faterion oedd yn ymwneud ac effaith pelydrau, agosatrwydd at dai a’r Ysgol Gynradd, nad oedd angen y datblygiad  a’r effaith weledol y byddai yn cael ar yr ardal.

 

Amlygwyd mai'r prif ystyriaethau cynllunio oedd yr effaith weledol a’r effaith ar iechyd. Eglurwyd, gyda’r math yma o ddatblygiad, y byddai’r strwythur arfaethedig yn rhannol weladwy o fannau cyhoeddus oherwydd yr angen iddo fod mewn lleoliad weddol agored er mwyn sicrhau y byddai’n gweithio i’w gapasiti llawn. Er hynny, roedd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol bryder ynghylch ag effaith weledol y datblygiad, yn enwedig o gyfeiriad Tanygrisiau; ond o ystyried nad oedd Parc Cenedlaethol Eryri yn gwrthwynebu’r bwriad, ac o ystyried cynnwys yr Asesiad Effaith Weledol ar y Dirwedd, ni ystyriwyd fod yr effaith yn sylweddol yn yr achos yma. Nodwyd bod gorffeniad y mast yn dderbyniol oherwydd natur y tir sydd yn gefndir i’r datblygiad, ac ystyriwyd y byddai yn ymdoddi yn well gyda’r gorffeniad hwn.

 

Cyflwynwyd dogfen fel rhan o’r cais, oedd yn cadarnhau fod y datblygiad wedi ei ardystio i gydymffurfio a chanllawiau ICNIRP, sef y canllawiau safonol ar gyfer asesu effaith ar iechyd. Er cydnabuwyd pryderon a godwyd o fewn y cyfnod ymgynghori ni ystyriwyd fod y bwriad yn groes i’r polisïau cenedlaethol na’r Cynllun Unedol ac nad oedd angen rhagor o wybodaeth i asesu effaith posib y datblygiad. 

 

Wedi ystyried yr holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, ystyriwyd bod y bwriad yn dderbyniol ac yn bodloni gofynion y polisïau perthnasol.

 

b)         Cefnogwyd y cais gan yr aelod lleol (nad oedd yn aelod o’r Pwyllgor hwn)

 

c)         Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         Bod gwasanaeth 3G a 4G yn wael iawn yn yr ardal yma

·         Nad oedd trigolion a busnesau yn cael signal tu mewn i’w tai  / busnes

·         Bod llawer erbyn hyn yn dibynnu ar eu ffonau symudol am fynediad i’r fewnrwyd

·         Ni fuasai yn effeithiol petai yn cael ei osod yn is na’r coed

·         Nad oedd unrhyw dystiolaeth argyhoeddedig bod effaith pelydrau ar iechyd

·         Bod galw ac angen am y datblygiad

 

Cynigiwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais

 

  ch)     Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:

·         Bod y datblygiad yn welliant sylweddol

·         Bod y datblygiad yn gwella cyfleusterau yn yr ardal

·         Gyda nifer yn cerdded / mynydda yn yr ardal, byddai'r datblygiad yn hwyluso gwaith y Timau Achub  a’r Gwasanaethau Brys

·         Bod angen sicrhau nad oedd y safle ailgylchu yn cael ei golli

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.

 

1. Amser

            2. Cydymffurfio gyda’r cynlluniau

            3. Tynnu’r mast a’r offer cysylltiol ac adfer y tir os yw’r defnydd yn dod i ben.

            4. Amod lliw'r mast a’r antena/lloeren

            5. Amod lliw'r cabinet a’r ffens

            6. Cytuno cynllun tirlunio a gwaredu rhododendron

 

 

Dogfennau ategol: