Agenda item

PENDERFYNIAD

      i.        Y dylid mabwysiadu’r gyllideb a grybwyllir yn adroddiad yr aelod cabinet ar gyfer 2016/17 sy’n golygu sefydlu cyllideb o £227,227,120 ar gyfer 2016/17, i’w ariannu drwy Grant Llywodraeth o £166,950,760 a £60,276,360 o incwm Treth Cyngor fyddai’n golygu cynyddu’r Dreth Gyngor 3.97%, sef cynnydd £46.09 yn y Dreth Gyngor Band D o £1,161.07 i £1,207.16 y flwyddyn.

 

    ii.        Derbyn hefyd y strategaeth ariannol tymor canolig, ac yn sgil hynny y dylid cynllunio hefyd i gynyddu’r Dreth Gyngor 3.97% yn 2017/18 fyddai’n golygu gorfod darganfod bwlch ariannol o £4.94m dros y ddwy flynedd nesaf ar ôl darganfod yr arbedion effeithlonrwydd o £14.054m a nodir yng nghymal 21 o’r adroddiad “Cyllideb 2016/17 a Strategaeth Ariannol 2016/17- 2019/20”.

 

   iii.        Sefydlu rhaglen gyfalaf o £22.141m yn 2016/17 a £12.286m yn 2017/18 i’w ariannu o’r ffynonellau a nodir yng nghymal 9.4 o’r atodiad i’r adroddiad “Cyllideb 2016/17 a Strategaeth Ariannol 2016/17- 2019/20”.

 

   iv.        Er mwyn cyfarch y bwlch o £4.94m a nodir yn rhan (ii) uchod, y dylid gweithredu ar y rhaglen doriadau canlynol –

 

Rhif

Toriad posib

Swm

£

C2

Dileu 2 swydd allan o 7.5 yn yr Uned cefnogi Systemau o fewn y Gwasanaeth Oedolion

80,000

C3

Dileu 3 swydd allan o 20.6 yn yr Uned Cefnogi Gweithlu sy’n gwasanaethu oedolion a phlant

90,000

C4

Dileu 2 swydd allan o 10.5 yn yr Uned datblygu gweithlu o fewn y Gwasanaeth oedolion

75,000

C5

Dileu 1 swydd allan o 2.5 yn y maes Rheolaeth a Strategaeth Tai

37,500

C7

Dileu 1 swydd allan o 3 yn yr Uned Gwasanaeth Gwybodaeth sy’n delio gyda’r Ddeddf Diogelu data a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

30,000

C8

Cau adeiladau Frondeg Pwllheli ac Adeilad Ffordd y Traeth yn y Felinheli ond gofyn i’r Gwasanaeth adrodd yn ôl i’r Cabinet ar achos busnes cynllun C8 (Frondeg) cyn symud ymlaen i’w wireddu er mwyn sicrhau fod yna atebion derbyniol i anghenion y rhai sydd yno ar hyn o bryd

60,000

C9

Dileu 1 swydd allan o 8.5 yn yr Uned Cynnal a Chadw Adeiladau

28,000

C10

Dileu 1.5 swydd allan o 7.2 yn yr Uned Stadau a Chyfleusterau

40,000

C11

Dileu 2 swydd allan o 37.62 yn yr Unedau Cyfrifeg

50,000

C12

Rhoi’r gorau i gefnogaeth yr Uned Technoleg Gwybodaeth i systemau y tu allan i oriau gwaith arferol

39,500

C13

Dileu Cynllun Hyfforddeion Gwynedd a Chynllun Hyfforddeion Proffesiynol

258,720

C14

Dileu 2 swydd allan o 8.8 yn yr uned Iechyd a Diogelwch

80,000

C15

Ail fodelu’r partneriaethau rhwng Gwynedd a Môn yn sgil y newid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

130,000

C16

Dileu cyfraniad y Cyngor i Bartneriaeth Amgylchedd Gwynedd

7,620

C18

Dileu cyllideb ar gyfer cefnogi gwaith alcohol a chyffuriau

28,900

C19

Dileu 1 swydd allan o 2 yn y maes Rheolaeth Prosiect

31,060

1

Torri gwair prif lecynnau trefi 6 gwaith y flwyddyn yn hytrach nag 8 gwaith ond dylid ystyried os gellir darganfod mwy o arbedion effeithlonrwydd ar Gynllun rhif 1 (Torri gwair canol Trefi) drwy leihau’r toriadau sylfaenol ymhellach a chan ofyn i gymunedau lleol dalu os dymunir cael gwell safon

120,000

2

Dileu 1 swydd allan o 10.5 yn yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd

15,000

3

Lleihau cyllideb grantiau strategol i’r celfyddydau o 50%, ond ei weithredu o’r 1 Ebrill 2017 er mwyn rhoi cyfle i’r Gwasanaeth drafod ei weithrediad gyda’r cyrff a gefnogir a cheisio denu cymorth o ffynonellau eraill i gymryd lle’r lleihad yn y cymorth gan y Cyngor

84,850

4

Torri 2 swydd allan o 7 yn yr Uned Gwasanaeth gorfodaeth stryd

64,500

5

Lleihau oriau agor Archifdy Dolgellau o 3 diwrnod i 2 ac Archifdy Caernarfon o 4 i 3 diwrnod yr wythnos

41,670

6

Torri gwair y 131 o feysydd chwarae plant bob deufis yn hytrach nag yn fisol

60,000

8

Lleihau elfen o gyllideb “Gwynedd Ni” gan ganolbwyntio ar yr elfen statudol.

70,000

9

Dileu 1 swydd allan o 27.7 yn yr Uned Prosesu Treth Gyngor

25,000

10

Torri 50% ar y gwasanaeth cynnal promenadau, meinciau ac enwau strydoedd

40,000

11

Peidio darparu copïau caled o’r llyfryn twristiaeth “Eryri Mynyddoedd a Môr”

46,000

12

Lleihau 50% ar y grantiau a roddir i fudiadau gwirfoddol ar gyfer prosiectau penodol

62,500

13

Peidio talu’r ffi am dalu Treth Gyngor yn y swyddfa bost

40,000

14

Lleihau amlder torri gwair ym mynwentydd y Cyngor o 7 gwaith y flwyddyn i 5

60,000

15

Torri 10% ar y gyllideb prynu llyfrau yn y llyfrgelloedd

26,000

16

Dileu 1 swydd allan o 14 yn yr uned Rheolaeth Adeiladu

40,000

17

Dileu ail swydd o’r 10.5 yn yr Uned Polisi Cynllunio ar y cyd.

15,000

19

Lleihau amser / a neu godi ffi am yr elfen gwarchod o fewn y cynllun brecwast am ddim i blant ysgolion cynradd

100,000

20

Cadw’r Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) ond yn hytrach na dileu’r adnodd sy’n cadw golwg parhaus arno, y dylid ceisio cyflawni’r arbediad drwy leihau cyfraniad y Cyngor a gwneud unrhyw newidiadau gweithredu y gellid eu gwneud heb amharu ar effeithioldeb y gyfundrefn

90,000

21

Dileu 1 swydd allan o 2.45 yn yr Uned Bioamrywiaeth

30,000

22

Lleihau 50% ar y gyllideb rheoli traffig

65,000

23

Dileu 20% ar y gyllideb llwybrau cyhoeddus yn cynnwys 1 swydd allan o 7.2

110,000

25

Dileu 1 swydd allan o 8 yn yr Uned Rheoli Llygredd

35,000

26

Dileu grant canolfan Noddfa

5,000

27

Dileu 1 swydd allan o 13.8 yn yr Uned Hylendid Bwyd

36,000

28

Dileu 1 swydd allan o 21.7 yn yr Uned Budd-daliadau Tai a threth Gyngor

25,000

29

Dileu Gwasanaeth gang cymunedol Arfon

70,000

30

Torri’r gyllideb cynnal ffyrdd (gan nodi yr addaswyd swm y toriad yn unol a’r argymhelliad yn yr adroddiad)

850,000

31

Yn hytrach na’r cynnig gwreiddiol o gau 30 allan o’r 42 Clwb Ieuenctid, y dylid newid y cynllun dan sylw i wireddu’r arbediad toriadau o £200,000 (ynghyd a’r arbediad effeithlonrwydd disgwyliedig o £70,000) drwy ail ddylunio’r Gwasanaeth Ieuenctid a chan dderbyn y bydd angen ystyried y grantiau i fudiadau ieuenctid fel rhan o’r holl adolygiad

200,000

32

Rhoi’r gorau i redeg Amgueddfa Lloyd George ond gan weithredu o’r 1 Ebrill 2017 er mwyn rhoi cyfle i’r Gwasanaeth gynnal trafodaethau gydag unrhyw gorff fyddai’n dymuno cymryd cyfrifoldeb am yr amgueddfa

27,000

33

Cynyddu pris prydau ysgolion cynradd o £2.30 i £2.50 (gan nodi’r newid yn uchafswm y pris y dylid ei godi)

105,000

37

Dileu 2 swydd allan o 85 yn yr Uned Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol a Swyddogion Gofal o fewn y Gwasanaeth Oedolion

80,000

38

Lleihau amlder glanhau pentrefi a stadau diwydiannol i bob 3 mis yn hytrach na bob mis a chynyddu amser ymateb i ddigwyddiadau

130,000

39

Lleihau’r gyllideb lyfrau yn y llyfrgelloedd o 25%. 

39,000

40

Dileu 1 swydd allan o 12 yn yr Uned Gorfodaeth Tai

30,000

42

Lleihau 12.4% ar y gyllideb o £801,790 a delir gan y Gwasanaeth Oedolion i sefydliadau gwirfoddol / elusennol.

100,000

43

Dileu 10% o’r gyllideb Gwasanaeth Plant Derwen (sy’n cyflogi 19.4)

75,000

44

Dileu rhaglenni byw’n iach

54,050

46

Dileu’r gyllideb ar gyfer cynnal y Gwarchodfeydd Natur

59,400

47

Dileu cyllideb prosiectau diogelwch cymunedol a thrais yn y cartref

24,250

48

Rheoli traethau baner las a baner werdd yn unig

24,200

49

Dileu 1 swydd allan o 7.7 ar reoli risgiau llifogydd.

40,000

50

Dileu 1 swydd allan o 7 yn yr Uned sy’n rheoli grantiau adnewyddu a grantiau i’r anabl

30,000

51

Cau 50 allan o 73 o doiledau cyhoeddus y sir

244,000

52

Dileu 1 swydd allan o 21 yn y Gwasanaeth aml asiantaethol Cyfiawnder Ieuenctid.

25,000

53

Dileu rhaglenni datblygu chwaraeon

71,180

58

Cau canolfannau Croeso’r Cyngor

155,000

63

Dileu 1 swydd allan o 7 ar reolaeth gwaith ffyrdd

30,000

65

Dileu 4 swydd allan o 85 yn yr Uned Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol a Swyddogion Gofal o fewn y Gwasanaeth Oedolion

80,000

71

Dileu 1 swydd allan o 21.4 yn yr Uned Digartrefedd

25,000

 

    v.        Nodi hefyd tra na fyddwn yn disgwyl yr elfen doriadau o £28,000 a nodir gyferbyn â chynllun 55 (Llyfrgelloedd), y bydd yna barhad i ddisgwyl newidiadau ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell fydd yn cael eu cyfyngu i’r swm arbediad effeithlonrwydd a dargedwyd ar eu cyfer fydd efallai yn golygu gweithredu elfen helaeth o’r newid a nodir yn erbyn cynllun rhif 55.

 

   vi.        Ar gyfer Cynllun 66 (Cymorth i Ferched), tra na ddylid ei dorri ar hyn o bryd, y dylai hyn fod yn amodol ar iddynt fodloni’r Gwasanaeth eu bod wedi edrych am yr holl gyfleon posibl i fod mor effeithlon a phosibl, gan gynnwys unrhyw arbediad fyddai’n deillio o hynny yn yr arbedion effeithlonrwydd.

 

  vii.        Ar gyfer Cynlluniau 72 (Pont Abermaw) a 78 (Pont yr Aber), na ddylid torri’r cyllidebau yma ar hyn o bryd, ond fod hynny yn amodol ar gyrraedd targed o leihau’n sylweddol y gost i’r Cyngor o gyfrannu tuag at eu dyfodol, gan gynnwys unrhyw arbediad fyddai’n deillio o hynny yn yr arbedion effeithlonrwydd.

 

viii.        Ar gyfer Cynllun 59 (Neuadd Dwyfor), na ddylid torri’r gyllideb yma, ond fod hynny yn amodol ar drafod opsiynau gydag unrhyw fudiad lleol gyda golwg ar iddynt gymryd cyfrifoldeb amdano gyda’r nod o leihau’r costau sy’n syrthio ar drethdalwyr Gwynedd, ac y dylid cynnwys unrhyw arbedion yn yr arbedion effeithlonrwydd.

 

   ix.        Gydag argymhellion vi), vii) a viii) uchod y dylid adrodd yn ôl ymhen blwyddyn gan ail ymweld a’r sefyllfa bryd hynny yn sgil unrhyw ddatblygiadau.    

 

    x.        Awdurdodi’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod Cabinet dros Adnoddau, i adolygu lefel cronfeydd penodol (fel awgrymir ym mharagraffau 8.6 - 8.8 o’r atodiad “Cyllideb 2016/17”) er mwyn ariannu’r angen i “bontio” £2,106,050 yn 2016/17, oherwydd ni fydd modd cynhaeafu’r holl doriadau ar unwaith o Ebrill 2016.

 

   xi.        Awdurdodi’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod Cabinet dros Adnoddau, i drefnu i ariannu swm addasedig o gronfeydd, fel bo angen, er mwyn amddiffyn penderfyniadau’r Cyngor ar y gyllideb a’r dreth pe bai newidiadau ymylol mewn grant Llywodraeth, yn dilyn penderfyniadau Llywodraeth Cymru, fydd yn arwain at ddatgan setliad grant terfynol ar gyfer llywodraeth leol ar 2 Mawrth, a phleidlais yn y Cynulliad ar 9 Mawrth 2016 i’w gadarnhau.

 

 

 

 

 

Cofnod:

Gweler cofnod eitem 10 uchod.