Agenda item

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.19 o’r Cyfansoddiad.

 

Cofnod:

(1)       Cwestiwn gan y Cynghorydd Sion Wyn Jones

 

Be mae'r Arweinydd yn ei wneud i sicrhau bod contractau sero awr yn Cyngor Gwynedd yn cael ei atal?

 

Ateb gan y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd y Cyngor

 

(Dosbarthwyd ateb ysgrifenedig yr Arweinydd i’r aelodau ymlaen llaw.)

 

“Mae’r Cyngor dros y blynyddoedd diwethaf wedi anelu at ddileu contractau dim oriau ac o fewn trwch blewyn i wneud hynny. Dyna’r peth iawn i wneud a dw i’n falch iawn bod y Cyngor wedi gallu gweithio tuag at y nod yna.” 

 

Cwestiwn atodol gan y Cynghorydd Sion Wyn Jones

 

“A all yr Arweinydd roi addewid mewn chwe mis y bydd bob contract sero awr wedi mynd ac y bydd y Cyngor yn ail-edrych ar y sefyllfa o ran gweithwyr tymhorol gyda phroblemau yn codi i rai unigolion o ran cael morgais?”

 

Ateb gan y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd y Cyngor

 

“Dw i ddim yn meddwl ei fod yn ddoeth i osod amserlen ar unrhyw weithredu, byddai hynny’n gamgymeriad oherwydd mae’n cyfyngu unrhyw bosibiliadau. Gadewch i ni edrych ar y sefyllfa, os oes ‘na broblem mae yna ddyletswydd arnom ni fel cyflogwr i ystyried beth yw’r problemau hynny. Dw i ddim yn ymwybodol o’r problemau hynny, mae angen gwneud ychydig bach o waith.

 

Mae’r Cynghorydd yn iawn i gydnabod bod gwahaniaeth rhwng contractau dim oriau a chontractau eraill, dw i’n falch ei fod yn cydnabod hynny, rhywbeth dydi o ddim wedi gwneud bob amser yn y gorffennol, felly mae hynny’n gam ymlaen.

 

Gadewch i ni fynd ati a dw i yn rhoi’r addewid yma i’r Cyngor, fe awn i ati i ymchwilio i unrhyw anawsterau ac unrhyw broblemau sydd yn codi o’r math o gytundebau mae’r Cynghorydd wedi cyfeirio atyn nhw ac fe adroddwn yn ôl i’r man priodol gydag unrhyw ddatblygiadau yn y maes. Dw i’n meddwl mai dyna ydi’r ffordd briodol ymlaen.”

 

(2)       Cwestiwn gan y Cynghorydd Aeron M. Jones

 

“Gyda nifer helaeth yng Ngwynedd sydd mewn busnes neu’n rhedeg busnes bychain, pa mor llwyddiannus mae’r Cyngor wedi bod wrth weithredu’r Prosiect Cadw’r Budd yn Lleol o ran cadw gwariant gan y Cyngor gyda chontractwyr lleol?”

 

Ateb gan y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi

 

(Dosbarthwyd ateb ysgrifenedig yr Aelod Cabinet i’r aelodau ymlaen llaw.)

 

“Mae o’n faes pwysig iawn, fel y gwelwch chi o’r ystadegyn 40%. Mae o’n faes cymhleth, mi ydach chi’n gallu cael rhai cwmnïau sydd efo pencadlys tu allan i’r Sir ond efo canghennau o fewn y Sir sydd yn cyflogi yma ac yn gwario yma ac os ydych yn ystyried rheiny mae’n codi’r canran i 54%.

 

Mi ydan ni’n cyd-weithio yn fewnol o ran newid i sut yr ydan ni’n prynu i reolaeth categori yn hytrach nag adrannau. Er dweud hynna, dw i yn ymwybodol mai Strwythur mewnol ydy hynna, mae yna ddau ran i mi, mae’r pethau mewnol, ond yn allanol mae gweithio efo’r busnesau bach yn benodol yn bwysig ac i mi yn fanno mae’r ffyniant. Mi rydan ni wedi gwneud gwaith trwy’r Panel Cyflawni i weld sut y medrwn ddefnyddio’r Adran Economi a Chymuned i ofyn beth yw’r rhwystrau a ydan ni’n gallu helpu pan fo cwestiynau ar sut i lenwi ffurflenni a phethau felly.

 

O ran y ganran ei fod yn dda yn gymharol ond dydi hynny ddim i ddweud nad ydyw’n flaenoriaeth a dyna pam dw i’n awyddus i’w gadw yn y Cynllun Strategol.

 

Dw i’n gredwr cryf yn y cymalau cymdeithasol, os oes contract yn mynd allan bod ni’n ei gwasgu hi i gael apprentis neu rywbeth tebyg ynghlwm â hi, mae’n waith sydd yn parhau. Ystadegau eithaf calonogol ond dw i’n pwysleisio fy mod eisiau gwthio hyn ymhellach.”

 

Cwestiwn atodol gan y Cynghorydd Aeron M. Jones

 

“Ydi hi’n bosib i’r Adran Economi a Chymuned weithio mwy efo busnesau lleol er mwyn cadw gwaith a chadw’r budd yn lleol?”

 

Ateb gan y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi

 

“Ar ôl cyfarfod diwethaf y Panel Cyflawni, roedd 3 pwynt o bryder i gwmnïau sef cael gwybodaeth ar sut i dendro, pryd a pwy. Mi rydan ni wedi cynnal sesiynau cwrdd â’r prynwyr. Wnâi ddim siarad am dendr penodol ond mae pethau yr ydan ni wedi gallu gwneud fel peidio bod yn rhan o fframwaith cenedlaethol fel bod ni’n cael torri lawr. Mae yn faes cymhleth iawn, ond yn un dw i’n awyddus i ddatblygu.

 

Mi ydw i hefyd yn gweithio’n eithaf agos efo’r Pwyllgor Craffu Corfforaethol, dw i’n barod wedi cael dau sesiwn gerbron nhw ac wedi gwahodd fy hun yn ôl am y drydedd waith a dw i’n hapus iawn i wneud y cyd-weithio yma i ddatblygu’r maes.”

Dogfennau ategol: