Agenda item

Dymchwel adeilad allanol a chodi estyniad unllawr ar y tŷ ac addasu adeilad allanol yn 2 uned wyliau.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Simon Glyn

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Cofnod:

Dymchwel adeilad allanol a chodi estyniad unllawr ar y tŷ ac addasu adeilad allanol yn 2 uned wyliau.

 

(a)       Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Mai 2019 er mwyn cael cyfle i ystyried cyd-destun apêl cais rhif (C18/0023/42/LL), a wrthodwyd am resymau yn ymwneud â gormodedd o ail gartrefi yn yr ardal. Nodwyd yn sgil y ffigyrau a nodwyd yng nghanlyniad yr apêl, ystyriwyd bod angen ail asesu’r cais yn erbyn y ffigyrau perthnasol.

 

Nodwyd bod cais ar gyfer ‘Dymchwel adeilad allanol sydd wedi ei gysylltu i’r tŷ a chodi estyniad unllawr yn ei le’, a oedd yn ffurfio rhan o’r cais gerbron, wedi ei ganiatáu ar 28 Mehefin 2019.

 

Adroddwyd bod apêl am ddiffyg penderfyniad ar y cais wedi ei gofrestru gyda’r Arolygiaeth Cynllunio. Eglurwyd pe gwrthodir neu gohirir y cais byddai’r apêl yn parhau.

 

Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd, a oedd yn cynnwys sylwadau Uned Cefnogi Busnes yr Adran Economi a Chymuned ar gadernid y cynllun busnes.

 

Nodwyd bod Polisi TWR 2 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl) yn caniatáu cynigion i drosi adeiladau presennol megis adeiladau amaethyddol yn llety gwyliau, cyn belled â’u bod yn cydymffurfio gyda 5 maen prawf. Cyfeiriwyd at faen prawf ‘v’, a oedd yn gofyn ‘Nad yw’r datblygiad yn arwain at ormodedd o lety o’r fath yn yr ardal’.

 

Amlygwyd bod yr ymgeisydd, yn unol â gofynion Polisi TWR 2, wedi cyflwyno cynllun busnes cynhwysfawr a oedd yn cynnwys ffigyrau buddsoddi, costau a ffigyrau gosod disgwyliedig ac ystyriwyd fod ei gynnwys yn realistig ac yn dangos hyfywedd fel defnydd gwyliau. Roedd Uned Cefnogi Busnes yr Adran Economi a Chymuned yn cydweld gyda’r canfyddiadau yma a’u bod yn fodlon ei fod yn gynllun busnes addas ar gyfer y cais.

 

Nodwyd yr aseswyd gormodedd yng nghyd-destun Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau a phenderfyniad apêl Tŷ’n Pwll, Nefyn. Amlygwyd bod yr asesiad wedi cadarnhau bod 14% o’r unedau domestig yn ardal Cyngor Cymuned Tudweiliog yn ail gartrefi, felly yn uwch na’r trothwy 10% a ddefnyddiwyd gan yr Arolygydd ar yr apêl yn Nefyn. Eglurwyd nad oedd yr ymgeisydd yn cytuno gyda’r ffigyrau ac yn nodi nad oedd y mwyafrif o ail gartrefi yn cael eu gosod a’i fod yn anghytuno â’r sail yr aseswyd gormodedd.

 

Nodwyd er gwaethaf dadleuon yr ymgeisydd ac er bod holl faterion eraill TWR 2 yn dderbyniol, ar sail y ffigyrau cyfredol ac yng ngoleuni penderfyniad ac asesiad yr Arolygydd ar apêl Tŷ’n Pwll, Nefyn roedd rhaid argymell gwrthod y cais ar sail gormodedd o lety o’r fath yn groes i faen prawf ‘v’ TWR 2 y CDLl a throthwyon Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau (2011).

         

(b)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         Bod diwygiadau sylweddol i’r bwriad er mwyn gwneud y datblygiad yn dderbyniol;

·         Bod argymhelliad y swyddogion wedi ei ddiwygio, gyda’r ffigwr o 14% o unedau domestig yn ardal Cyngor Cymuned Tudweiliog yn ail gartrefi yn sail i’r argymhelliad i wrthod y cais;

·         Bod Canllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau (2011) wedi dyddio. Byddai’r Canllaw Cynllunio Atodol - Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid, oedd i’w fabwysiadu, yn ystyried cryfder yr achos busnes yn hytrach na chanrannau penodol. Roedd y swyddogion cynllunio a’r Uned Cefnogi Busnes yn cadarnhau cadernid yr achos busnes;

·         Mai cyfartaledd cyfredol ail gartrefi ar gyfer Gwynedd oedd 8.5%, gyda Thudweiliog yn 14% a Nefyn yn 33%;

·         Wedi gwneud ymchwil helaeth a oedd wedi dangos bod dim mwy na 25 uned hunan wasanaeth yn y ward ac nid oedd dim un ohonynt i lefel 5*, sef y bwriad gyda’r datblygiad yma;

·         Bod sefyllfa Nefyn yn wahanol i ardal Tudweiliog, gyda 5 gwaith yn fwy o ail gartrefi yn Nefyn;

·         Byddai’r bwriad yn golygu cadw’r un ôl-troed a nodweddion allanol;

·         Byddai person lleol yn cael ei gyflogi i oruchwylio’r safle, gyda’r bwriad iddo ef a’i deulu ymgartrefu yng Nghongl Cae ar ôl i’r plant gwblhau eu haddysg.

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais.

 

          Rheswm:

         

Gan fod 14% o ail gartrefi o fewn Cyngor Cymuned Tudweiliog byddai’r bwriad yn arwain at ormodedd o lety gwyliau hunan wasanaethol yn yr ardal felly yn groes i faen prawf V Polisi TWR 2 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2017) a Chanllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau (2011).

Dogfennau ategol: