Agenda item

Newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 3 uned manwerthu ynghyd ac 8 fflat hunan gynhaliol a gosod agoriadau newydd (cais diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan rhif C18/0116/11/LL).

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Steve Collings

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Cofnod:

Newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 3 uned manwerthu ynghyd â 8 fflat hunan cynhaliol a gosod agoriadau newydd (cais diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan rhif C18/0116/11/LL).

 

(a)     Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi ei fod yn gais ar gyfer newid defnydd yr adeilad presennol o glwb nos i 3 uned manwerthu ar y llawr daear ynghyd â 3 uned breswyl hunangynhaliol y tu cefn iddynt, 4 uned hunangynhaliol ar y llawr cyntaf gydag un uned hunangynhaliol ar yr ail lawr. Byddai’r bwriad yn golygu darparu 5 uned un ystafell wely ynghyd â 3 uned 2 ystafell wely.

 

         Nodwyd bod y safle o fewn ffin datblygu canolfan isranbarthol Bangor. Eglurwyd bod Polisi TAI9 o’r Cynllun Datblygu Lleol yn caniatáu isrannu eiddo presennol i fflatiau hunangynhaliol cyn belled ei fod yn cydymffurfio gyda’r meini prawf perthnasol, cadarnhawyd bod y cais yn cydymffurfio gyda’r meini prawf.

 

         Tynnwyd sylw bod Polisi PCYFF2 o’r Cynllun Datblygu Lleol yn datgan gwrthodir cynigion os ydynt yn cael effaith andwyol sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol, defnyddiau tir neu eiddo arall oherwydd mwy o weithgareddau, aflonyddwch, sŵn ac yn y blaen. O ran aflonyddwch sŵn, credir byddai defnydd preswyl a masnachol (siopau) yn cael llai o effaith ar fwynderau preswyl a chyffredinol preswylwyr cyfagos na’r defnydd cyfreithiol yr eiddo fel clwb nos.

 

         Nodwyd bod Polisi TAI15 o’r Cynllun Datblygu Lleol yn ceisio sicrhau darpariaeth briodol o dai fforddiadwy yn ardal y Cynllun a’r trothwy ar gyfer tai fforddiadwy ym Mangor oedd 20%. Adroddwyd bod yr Uned Strategol Tai wedi ymateb i dderbyn gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd parthed prisiad rhentu a phrisiau gwerthu'r fflatiau arfaethedig, a oedd yn datgan er bod lefelau rhentu ar gyfer y fflatiau rhywfaint yn uwch na’r raddfa isaf nid oedd hyn yn creu unrhyw bryder gan fyddai’r fflatiau yn parhau i fod o fewn cyrraedd nifer helaeth o’r boblogaeth leol.

 

         Parthed gwerthu’r unedau, a chymharu prisiau fflatiau cyffelyb ym Mangor a werthwyd yn ddiweddar, roedd y prisiau a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd yn llawer is a thybir bod y prisiau isel hyn yn debygol o adlewyrchu maint, lleoliad, safon a nodweddion perchnogaeth y fflatiau eu hunain. Nodwyd, o ganlyniad nid oedd cyfiawnhad cyfyngu 2 o’r fflatiau i fod yn fforddiadwy trwy gytundeb 106 na gofyn am gyfraniad ariannol fel rhan o’r cais.

 

         Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad.

 

(b)     Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:

 

·         Ei fod yn ymddangos bod ymgeiswyr yn datgan y byddai unedau yn fforddiadwy beth bynnag er mwyn osgoi cyflenwi unedau fforddiadwy. Roedd angen cau’r bwlch yn y polisi cenedlaethol;

·         Yn croesawu’r datblygiad ar safle a oedd yn wag ers blynyddoedd. Pryder y byddai’r fflat llawr gwaelod yn dywyll oherwydd nad oedd ffenestri ar flaen yr adeilad. Unedau i’w gweld yn cael eu gwasgu i mewn gan greu fflatiau bach ac nid oedd yn ymddangos bod mynediad i’r anabl;

·         Cwestiynu’r galw am unedau o’r fath;

·         Pryder o ran mwynderau deiliad y fflatiau, roedd yn fater y dylid ei ystyried;

·         Pryder am faint yr unedau, roedd angen am fflatiau addas i gyplau ac unigolion proffesiynol;

·         Bod angen am fflatiau ym Mangor, roedd Ysbyty Gwynedd yn ysgol hyfforddi;

·         Bod angen a galw am yr unedau ac fe fyddai’r datblygiad o gymorth i Stryd Fawr, Bangor.

 

(c)     Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:

·         Derbyniwyd cadarnhad gan yr Uned Strategol Tai bod angen yn yr ardal am fflatiau 1 a 2 ystafell wely ac angen am y math yma o ddatblygiad;

·         Cydnabod bod llawer wedi eu prisio allan o’r farchnad ym Mangor. Roedd prisiau’r unedau oherwydd eu lleoliad a maint wedi ei gyfyngu yn naturiol. Aseswyd y cais yn gyson a cheisiadau eraill yn Stryd Fawr, Bangor;

·         Cydnabod pryderon am amgylchiadau byw preswylwyr ond ei fod yn fater rheolaeth datblygu yn hytrach na mater cynllunio;

·         Er eglurder, fflatiau unigol yn hytrach na thŷ amlfeddiannaeth oedd dan sylw ac nid oedd yn llety penodol ar gyfer myfyrwyr;

·         Roedd hyfywdra datblygiad yn falans anodd ei daro ond o ran y safle penodol yma dylid cymryd i ystyriaeth bod yr adeilad yn wag ers blynyddoedd a’r angen i fywiogi’r Stryd Fawr a bod y bwriad yn hyfyw felly roedd angen cadw’r materion hyn mewn cof a bod yn realistig.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.

 

Amodau:

1.     5 mlynedd.

2.     Yn unol â’r cynlluniau.

3.    Cytuno deunyddiau/lliw'r waliau allanol.

Dogfennau ategol: