Agenda item

Creu cae chwarae 3ydd cenhedlaeth gan gynnwys mynedfa / man cynhesu corff, creu llain galed ar gyfer gosod esiteddle a man storio cyfarpar, creu ffyrdd a llwybrau, codi llifoleuadau ac ehangu maes parcio.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Menna Baines

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Cofnod:

Creu cae chwarae 3ydd cenhedlaeth gan gynnwys mynedfa / man cynhesu corff, creu llain galed ar gyfer gosod eisteddle a man storio cyfarpar, creu ffyrdd a llwybrau, codi llifoleuadau ac ehangu maes parcio

 

(a)     Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod Polisi ISA3 o’r CDLl yn annog caniatáu cynigion am gyfleusterau newydd ar gyfer cyfleusterau addysgol a gweithgareddau atodol cymdeithasol neu hamdden ar safleoedd addysg uwch cyn belled eu bod yn dderbyniol o safbwynt materion megis graddfa, lleoliad, dyluniad mwynderau a chludiant. Nodwyd bod y polisi’n pwysleisio y dylid rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio safleoedd presennol.

 

         Nodwyd ei fod yn gynllun i ail-ddefnyddio safle presennol trwy ei uwchraddio fel bod ansawdd y cyfleusterau ar gyfer chwaraeon oedd ar gael i’r Brifysgol yn gwella’n sylweddol. Ymhelaethwyd y byddai’r datblygiad yn helpu sicrhau bod y caeau’n cael eu defnyddio’n fwy effeithlon nag y bu a’u bod yn fwy hyblyg i gwrdd gydag anghenion addysgol a hamdden cyfredol.

        

Tynnwyd sylw bod lleoliad y cais yn sensitif iawn o safbwynt ystyriaethau tirwedd, derbyniwyd ymateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn nodi bod y wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais yn rhoi sicrwydd na fyddai'r cynllun goleuo oedd yn rhan o’r cynnig hwn yn tarfu rhyw lawer yn weledol ar y lleoliad nac ar yr olygfa o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn, a byddai'n tarfu llawer llai na'r goleuadau presennol.

 

Nodwyd o ran mwynderau cyffredinol a phreswyl, o ystyried pellter y safle o unrhyw anheddau preifat a’r ffaith ei fod yn ddatblygiad tebyg am debyg o safbwynt defnydd y tir, ni chredir y byddai’n creu unrhyw newid arwyddocaol ychwanegol i fwynderau unrhyw gymdogion na’r ardal.

 

Roedd y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad. Tynnwyd sylw at amod rhif 5, gan egluro ei fod yng nghyswllt rheoli oriau gweithredol y llifoleuadau.

 

(b)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         Byddai’r bwriad yn darparu’r cae 3ydd cenhedlaeth cyntaf yng Ngogledd Cymru;

·         Fe fyddai’n ased gwerthfawr i’r ardal gan gynnwys clybiau lleol a’r gymuned;

·         Bod problemau draenio yn gysylltiedig â’r caeau chwarae presennol, ni ellir eu defnyddio yn ystod y Gaeaf;

·         Byddai’r cae yn addas i rygbi a phêl droed i safon ryngwladol;

·         Bod Chwaraeon Cymru yn gefnogol i’r cais;

·         Bod yr ymgynghorwyr statudol yn fodlon efo’r bwriad;

·         Bod yr amodau a argymhellir yn dderbyniol, yn amodol bod amod 5 yn cyfeirio at reoli defnydd y llifoleuadau.

 

(c)     Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais.

 

Nododd aelod bod cae 3ydd cenhedlaeth yn Nantporth eisoes a’i fod yn gobeithio y byddai’r cae ar gael i’w ddefnyddio gan y gymuned leol.

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.

 

          Amodau:

1.     5 mlynedd

2.     Gwaith yn unol â’r cynlluniau

3.     Rhaid cyflwyno a chytuno Cynllun Rheolaeth Adeiladu Amgylcheddol

4.     Rhaid dilyn argymhellion yr Arolwg Ecolegol

5.     Llifoleuadau - Oriau gweithredol 16:00 hyd 22:00 Llun i Gwener a 16:00 hyd 19:00 Sadwrn a Sul       

 

Nodiadau

Dŵr Cymru                               

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol: