Agenda item

Tynnu cytundeb 106 arwyddwyd ar gais 2/22/448B sy'n cyfyngu defnydd yr adeilad a'r tir i ddefnydd amaethyddol a dim defnydd busnes na masnachol.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Cofnod:

Tynnu cytundeb 106 arwyddwyd ar gais 2/22/448B sy'n cyfyngu defnydd yr adeilad a'r tir i ddefnydd amaethyddol a dim defnydd busnes na masnachol.

 

(a)     Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi bod egwyddor ynglŷn ag amgylchiadau ble gellir gofyn am ddiddymu cytundeb cyfreithiol o dan Adran 106 yn cael ei egluro’n fanwl yng Nghylchlythyr 13/97 Rhwymedigaethau Cynllunio. Yn ychwanegol i’r cylchlythyr roedd Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygio a Dileu Rhwymedigaethau Cynllunio) 1992 yn berthnasol i’r cais.

 

         Eglurwyd bod y dogfennau (a oedd yn cynnwys Rheoliadau 122 a 123 o’r Rheoliadau Ardoll Isadeiledd Cymunedol, 2010) yn datgan er mwyn i gytundeb cyfreithiol o dan Adran 106 fod yn ddilys rhaid cyfarfod 5 maen prawf, boed y cytundeb yn un newydd neu yn gais i ddileu cytundeb neu ei ddiwygio.

 

         Nodwyd y cyflwynwyd y cais i ddileu’r cytundeb ar sail bod yr ymgeisydd o’r farn fod y cytundeb yn amwys ei ystyr, yn ddiangen ac yn anweithredol.

 

         Amlygwyd er bod cytundeb 106 wedi ei arwyddo yn gysylltiedig gyda chais 2/22/448B, roedd cyfyngiadau’r cytundeb 106 hefyd i raddau wedi eu hailadrodd mewn amodau ar y caniatâd cynllunio. Eglurwyd y byddai ceisiadau ar gyfer stablau erbyn hyn yn destun amod cynllunio ar y caniatâd, yn hytrach na chytundeb 106. Ni ystyriwyd fod diben cynllunio ar gyfer y cytundeb 106 ac nid oedd ei angen er gwneud y datblygiad a ganiatawyd yn dderbyniol i bwrpas cynllunio.

 

         Nodwyd yr ystyriwyd nad oedd cynnwys y cytundeb o dan Adran 106 yn cyfarfod â’r 5 prawf a gyfeirir atynt yng Nghylchlythyr 13/97, Polisi Cynllunio Cymru, Pennod 3 “Gwneud Penderfyniadau Cynllunio a’u Gorfodi” a Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygio a Dileu Rhwymedigaethau Cynllunio) 1992 ac nid oedd y cytundeb yn parhau i gyflawni diben cynllunio defnyddiol. Argymhellwyd i ganiatáu’r cais yn ddiamodol.

 

(b)     Gwnaed y prif bwyntiau canlynol gan yr aelod lleol (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn):-

·         Bod Cyngor Tref Nefyn yn gwrthwynebu’r bwriad oherwydd byddai newid defnydd o’r tir i greu unrhyw ddatblygiad masnachol yn cael effaith difrifol ar y ffordd i’r safle a ddefnyddiwyd gan gerddwyr bob dydd;

·         Bod tir ar y safle yn gyswllt at Lwybr yr Arfordir, roedd llwybr Penrallt yn cael ei gau yn gyfnodol oherwydd diogelwch y tir. Felly, pe byddai datblygiad ar y safle gallai’r cyswllt i Lwybr yr Arfordir gael ei golli;

·         Bod y cytundeb 106 a’r amodau yn angenrheidiol;

·         Pe caniateir i dynnu’r cytundeb 106, byddai’r cais a dynnwyd yn ôl yn fis Gorffennaf 2018 yn cael ei ail-gyflwyno;

·         Mai stablau ar gyfer ceffylau oedd ar y safle, pe byddai’r cytundeb 106 yn cael ei dynnu gellir eu defnyddio ar gyfer dibenion busnes. Os nad oedd defnydd bellach i’r stablau fe ddylid eu tynnu i lawr;

·         Bod y safle yng nghefn gwlad agored, pryder am effaith weledol unrhyw ddatblygiad ar y safle yn dilyn tynnu’r cytundeb 106;

·         Gofyn i’r Pwyllgor gadw’r cytundeb 106 mewn lle.

 

(c)     Mewn ymateb i sylwadau’r aelod lleol, nododd y Rheolwr Cynllunio bod 5 maen prawf o ran gosod neu dynnu cytundeb 106 a chredir bod y cytundeb 106 yn dyblygu’r amodau a roddwyd ar y caniatâd cynllunio. Ymhelaethodd bod yr amodau cynllunio yn ddigon cadarn ac mai’r drefn bresennol oedd gosod amodau i reoli defnydd. Nododd er ei bod yn cydnabod pryderon lleol o ran datblygiadau ar y safle yn y dyfodol, byddai’n rhaid i gais cynllunio gael ei gyflwyno o ran unrhyw ddatblygiad arall.

 

(ch)   Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais ar sail effaith datblygiad ar Lwybr yr Arfordir a’r dirwedd (Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Ynys Enlli), pe byddai defnydd masnachol, a bod yr amodau cynllunio ddim yn ddigonol ar ben eu hunain.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:

 

·         Bod yr ymgeisydd yn fodlon arwyddo pan ganiatawyd y cais, efallai bod yr ymgeisydd eisiau tynnu’r cytundeb 106 er mwyn cael cynllun arall. Pe byddai cais yn cael ei gyflwyno yn y dyfodol, a fyddai gerbron y Pwyllgor er penderfyniad?

·         Ddim yn gweld pwrpas diddymu’r cytundeb 106;

·         Pe na fyddai pwrpas defnyddiol i’r cytundeb 106, ni fyddai’r ymgeisydd yn gwneud cais i’w dynnu;

·         Mai cais i dynnu cytundeb 106 yn unig oedd gerbron, roedd amodau mewn lle felly beth oedd ei bwrpas. Pe byddai’r cais yn cael ei wrthod gan y Pwyllgor, ei fod yn debygol y byddai’r cais yn cael ei ganiatáu ar apêl;

·         Pam bod cais cynllunio C18/0332/42/LL wedi ei dynnu’n ôl gan yr ymgeisydd ym mis Gorffennaf 2018?

 

(d)     Mewn ymateb i’r sylwadau uchod, nododd y swyddogion:

·         Petai cais yn cael ei gyflwyno yn y dyfodol, a bod yr aelod lleol yn galw’r cais i mewn fe fyddai’r Pwyllgor yn ei ystyried;

·         Bod yr ystyriaethau cynllunio wedi newid ers caniatawyd cais 2/22/448B, roedd Cylchlythyr 13/97 Rhwymedigaethau Cynllunio yn rhoi arweiniad mai drwy amodau y dylid rheoli defnydd;

·         Nid oedd bodolaeth cytundeb 106 yn atal unigolyn rhag cyflwyno cais cynllunio. Beth bynnag oedd bwriadau'r ymgeisydd, fe ddylai’r Pwyllgor gloriannu os oedd pwrpas i’r cytundeb 106;

·         Bod y cytundeb 106 yn rhan o’r ystyriaethau wrth asesu cais C18/0332/42/LL, ond tynnwyd y cais yn ôl gan yr ymgeisydd er mwyn ystyried opsiynau;

·         Byddai unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol yn cael ei ddelio efo ar yr adeg;

·         Bod argymhelliad cadarn wedi ei roi a pe byddai apêl byddai’r cynigydd a’r eilydd yn cyflwyno’r achos mewn apêl.

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais.

 

Rheswm:

 

Ar sail effaith datblygiad ar Lwybr yr Arfordir a’r dirwedd (Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Ynys Enlli), pe byddai defnydd masnachol, a bod yr amodau cynllunio ddim yn ddigonol ar ben eu hunain.

Dogfennau ategol: