Agenda item

Ymestyn arwynebedd safle ar gyfer gosod 5 carafan gwyliau ychwanegol ar gae 470, cadw ffordd fynedfa wasanaethol dros dro a’i ymestyn ar gyfer yr unedau ychwanegol, codi clawdd pridd 1.2m ar hyd terfyn gogleddol a gorllewinol cae 410, newid gosodiad 5 carafan sydd ganiatawyd dan gais C15/0495/43/LL ac adleoli tanc septig

 

AELOD LLEOL:  Cynghorydd Aled Wyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Cofnod:

Ymestyn arwynebedd safle ar gyfer gosod 5 carafán gwyliau ychwanegol ar gae 470, cadw ffordd fynedfa wasanaethol dros dro a’i ymestyn ar gyfer yr unedau ychwanegol, codi clawdd pridd 1.2m ar hyd terfyn gogleddol a gorllewinol cae 410, newid gosodiad 5 carafán sydd ganiatawyd dan gais C15/0495/43/LL ac adleoli tanc septig

          Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd

        

(a)     Ymhelaethodd y Rheolwr Cynllunio ar gefndir y cais, gan nodi mai cais ydoedd i uwchraddio ac ymestyn safle carafanau presennol.  Roedd y cais yn cynnwys bwriad i uwchraddio’r 10 carafán sefydlog bresennol am gabanau gwyliau a’u hail leoli i ran o safle'r cwrs golff presennol. Rhoddwyd caniatâd yn 2015 i ail-leoli 5 o unedau sefydlog i’r cwrs golff tra roedd y 5 arall i’w hail-leoli o fewn ffiniau presennol. Roedd y bwriad hefyd yn cynnwys cadw ffordd wasanaethol dros dro a dderbyniodd ganiatâd fel rhan o gais C15/0495/43/LL a’i hymestyn ar gyfer gwasanaethu’r unedau ychwanegol, codi clawdd pridd 1.2 medr ar hyd terfyn gogleddol a gorllewinol y safle ac adleoli tanc septig.

 

         Nodwyd bod hanes cynllunio maith i’r safle a phan ganiatawyd cais C15/0495/43/LL roedd hwnnw ar gyfer y safle yn ei gyfanrwydd. Ategwyd bod hynny wedi bod o gymorth i resymoli’r holl geisiadau hanesyddol ar y safle. Lleolir y safle yng nghefn gwlad ac o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Roedd hefyd oddifewn i’r Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.

 

         Amlygwyd bod nifer o bolisïau o fewn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLL) oedd yn berthnasol i bennu’r cais. Y prif bolisi i’w ystyried wrth asesu egwyddor y datblygiad oedd polisi TWR 3.  Nodwyd bod y polisi yn caniatáu estyniadau bach i arwynebedd safle a /neu ail leoli unedau o leoliadau amlwg i leoliadau llai amlwg yn ddarostyngedig i gydymffurfio gyda meini prawf.

 

         Yng nghais C15/1495/43/LL, caniatawyd estyniad i’r safle presennol o 3565medr sgwâr tra bod y cais presennol yn gofyn am ymestyn y safle fel y byddai’n defnyddio cyfanswm o 7658 medr sgwâr. Byddai’r cynnydd yma yn gynnydd o bron i 43% i faint y safle yn seiliedig ar ei faint cyn caniatâd 2015. Cyfeiriwyd at yr angen i ail leoli tanc trin carthion ond nid oes rheswm i ymestyn y safle er lleoli’r tanc trin carthion.

 

         Wrth ystyried y rhesymau rhaid cwestiynu os yw bwriad yn gymwys i’w ystyried fel estyniad o gwbl. Nid oedd unrhyw gysylltiad ffisegol rhwng yr elfen parc gwyliau presennol a’r lleoliad bwriadedig a bwriedir creu mynedfa a thrac cwbl ar wahân. Ymddengys y byddai’r adleoli yn golygu yn ei gyfanrwydd safle newydd. Nid yw Polisi TWR 3 yn gefnogol i sefydlu safleoedd carafanau sefydlog newydd oddi fewn i’r AHNE. Ystyriwyd bod y cynllun a ganiatawyd yn 2015 wedi bod yn gyfaddawd priodol i ganiatáu ymestyn y safle presennol er mwyn ail leoli.

 

         Amlygwyd y byddai nifer o lefydd gwag yn ymddangos heb unrhyw eglurhad dros ddefnydd y gwagle ar wahân i le chwarae anffurfiol.

 

         Lleisiwyd pryder gan yr Uned AHNE o safbwynt effaith ymestyn arwynebedd y safle a gosod 5 carafán ychwanegol arno.  Nodwyd yn flaenorol y byddai’r lleoliad arfaethedig yn cael ei gydnabod yn fwy gweledol na’r safle carafanau sefydlog presennol, ond yng nghyswllt caniatâd C15/0495/43/LL ni ystyriwyd y byddai ail leoli’r 5 uned arall i’r safle yma yn achosi niwed arwyddocaol i gymeriad yr AHNE. 

 

         Yr argymhelliad oedd gwrthod y cais

 

 (b)    Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:

·         Bod gwaith ar fwriad 2015 wedi ei ddechrau

·         CNC wedi datgan a chyflwyno nodyn yn egluro rhesymeg symud y tanc septig

·         Nad oedd diffiniad clir o ‘ddatblygiad bach’

·         Nad oedd effaith weledol

·         Bod y maes carafanau bellach yn rhan o gymeriad yr ardal

·         Bwriad yr ymgeisydd oedd gwella ansawdd y safle

·         Cabanau gwyliau sydd yma ac nid carafanau

·         Bod y fynedfa a ganiatawyd yn 2015 i garafanau teithiol ddim yn ddiogel ac felly angen symud i sicrhau diogelwch ymwelwyr

·         Nad oedd polisi TWR 3 yn berthnasol

 

(c)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd yr Aelod Lleol y prif bwyntiau canlynol:

·      Cais ydoedd i symud y carafanau statig at ei gilydd - nid oedd eu cael arwahan  yn ddelfrydol i ymwelwyr

·      Nad oedd cais i gynyddu'r nifer o garafanau dim ond uwchraddio'r cyfleusterau fel bod mwy o le ar gyfer decin a pharcio ceir ymwelwyr

·      Bod symud y carafanau statig at ei gilydd yn rhoi maes chwarae plant ynghanol y safle a bod adnodd fel hyn bellach yn ddisgwyliedig

·      Bod angen codir’ safon i sicrhau llwyddiant

·      Nad yw’r safle yn weledol - ar ddarn bychan o ffordd wledig y gellid gweld y safle - rhaid edrych yn ofalus iawn i’w adnabod

·      Bod rhaid cadw’r safle ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol - angen sicrhau bywoliaeth

·      Bod ychwanegiad i’r arwynebedd oherwydd bod y tir yn cael ei drosi yn nol i lecyn gwyrdd

·      Bod anghenion defnyddwyr y safle yn cael eu diwallu

·      Nad oedd gwrthwynebiadau i’r cais

·      Dros 200 o goed wedi eu plannu

·      Bod y cynllun yn un sylweddol i wella’r ddarpariaeth ac uwchraddio cyfleusterau ar gyfer y dyfodol

·      Bod angen cefnogi pobl leol

 

(ch)   Cynigwyd ac eiliwyd i wrthod y cais yn unol â’r argymhelliad

 

(d)     Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â chynnal trafodaethau os mai gwella'r safle yw’r bwriad, nododd y Rheolwr Cynllunio nad oedd yr ymgeisydd wedi gwneud cais am gyngor cyn           cyflwyno cais.

 

(dd)   Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y prif sylwadau canlynol gan aelodau:

 

·         Nad oedd yr ymgeisydd yn gofyn am ymestyn y safle - roedd yn ymateb i ofynion ymwelwyr gan fod codi safonau yn hanfodol bwysig.

·         Bod angen defnyddio mwy o dir i sicrhau gwelliannau

 

·         Derbyn mai estyniad bychan oedd dan sylw, ond beth fydd y cam nesaf / neu’r cais nesaf yn ei geisio

·         Nad oedd angen difetha’r AHNE - angen ei warchod

·         Gellir gwneud gwelliannau wrth ddilyn caniatâd cais 2015

 

(e)     Mewn ymateb i rai o’r sylwadau nododd yr Uwch Reolwr Cynllunio nad oedd y datblygiad yn estyniad bychan ac felly rhaid sicrhau cysondeb wrth wneud penderfyniadau ar draws y Sir. Ategodd nad oedd y cais yn cydymffurfio gyda’ pholisïau

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais.

 

Rheswm: Nid yw’r bwriad a gynigir yn cael ei ystyried yn estyniad bach i         arwynebedd y safle a byddai’n golygu ail-leoli'r holl unedau sefydlog o’r safle presennol i’r safle estynedig gan adael safle’r carafanau sefydlog presennol yn wag ac ni ystyrir y byddai hynny yn gwneud dim mewn gwirionedd i wella dyluniad, gosodiad nag edrychiad y safle a’i le yn y dirwedd ac felly ystyrir y bwriad yn groes i ran 3i a vi o Bolisi TWR 3 CDLL.

Dogfennau ategol: