Rhaglen

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol a nodi materion protocol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 97 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019, fel rhai cywir.

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

5.1

Cais Rhif C18/0520/44/LL - Tŷ Moelwyn, Britannia Terrace, Porthmadog pdf eicon PDF 163 KB

Cais ar gyfer dymchwel yr adeilad presennol a chodi gwesty gyda tŷ bwyta a bar atodol ynghyd â newidiadau i'r fynedfa, creu llecynnau parcio a thirlunio a darparu lle biniau (cynllun diwygiedig).

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Nia Jeffreys

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C19/0556/21/LL - Fferm Talybont Uchaf, Tal y Bont, Bangor pdf eicon PDF 121 KB

Newid defnydd adeilad amaethyddol i weithdy mecanig trin peiriannau cychod (Defnydd Dosbarth B1).

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Dafydd Meurig

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C19/0687/14/LL - Redline Go-Kart Centre, Lôn Cae Ffynnon, Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon pdf eicon PDF 102 KB

Cais llawn i newid defnydd adeilad o ddefnydd D2 (canolfan cartio dan do) i ddefnydd B2 (defnydd diwydiannol cyffredinol).

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Jason Parry

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol: