Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhonwen Jones  01286 679780

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI

Adfyfyrio tawel neu weddi.

2.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2019-20.

3.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2019-20.

 

4.

CROESO A CHYFLWYNIADAU

5.

YMDDIHEURIADAU

6.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

7.

COFNODION pdf eicon PDF 98 KB

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 7fed Dachwedd 2018 fel rhai cywir.

8.

MATERION YN CODI O’R COFNODION pdf eicon PDF 264 KB

·         Cynnig Prifysgol Bangor ‘Re-connect’.

·         Ymateb llythyr gan Kirsty Williams.

9.

ADRODDIAD NEWID CYFANSODDIAD I'R CABINET AR Y 02/04/19 pdf eicon PDF 124 KB

10.

CYFLWYNIAD AR Y CWRICWLWM I GYMRU 2022 pdf eicon PDF 2 MB

Gyda sylw penodol i Ddyniaethau ag Addysg Grefyddol yn benodol.

 

Cyflwynir gan:

 

·         Nia Clwyd Jones, Ysgol Bodedern.

·         Helen Bebb, Swyddog Proffesiynol dros dro.

11.

YMATEBION AR GYFER YR YMGYNHORIAD I'R CWRICWLWM I GYMRU 2022 pdf eicon PDF 166 KB

12.

TROSOLWG O'R HUNAN ARFARNIADAU - TYMOR Y GWANWYN 2019 pdf eicon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

TROSOLWG O'R HUNAN ARFARNIADAU - TYMOR YR HAF 2019 pdf eicon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYSAG 2017-18 DRAFFT pdf eicon PDF 1 MB

I ystyried adroddiad blynyddol drafft ar gyfer 2017/18 cyn cyhoeddi copi terfynol.

15.

TYNNU SYLW I FATERION ER GWYBODAETH pdf eicon PDF 60 KB

·         Holiadur mynychu sesiwn addoliLlanllechid.

·         Cofnodion CYSAGau Cymru 26/03/19.

·         Ymateb Panel Ymgynghorol Cenedlaethol ar Addysg Grefyddol i Arolwg thematig ESTYN.

·         Cylchlythyr Dyniaethaudiolch i’r aelodau aeth i’r gweithdai.

 

Dogfennau ychwanegol: