Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Cae Penarlâg, Dolgellau, LL40 2YB. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 129 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 20fed o Fai 2019 fel rhai cywir  

 

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

5.1

Cais Rhif C19/0014/19/LL Tir ger Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon pdf eicon PDF 194 KB

Cais llawn i godi 29 uned preswyl ynghyd a thirlunio, parcio, creu mynedfa newydd ag ardal cyhoeddus agored

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Garlick

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C19/0279/22/LL Tir ger Tal y Maes Mawr, Nebo, Caernarfon pdf eicon PDF 177 KB

Cais llawn i osod 4 pabell 'saffari', 1 adeilad 'sauna' ynghyd â gwaith cysylltiol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Craig ab Iago

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C19/0306/03/DA 3, Pant yr Onnen, Ffordd Glanpwll, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog pdf eicon PDF 78 KB

Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C13/0288/03/LL er mwyn adeiladu estyniad llai gyda gorffeniad rendr gwyn yn lle carreg naturiol fel y caniatawyd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Annwen Daniels

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif C19/0355/17/LL 7, Beddgwenan Estate, Llandwrog pdf eicon PDF 93 KB

Cais ar gyfer addasu’r to ar flaen yr eiddo er mwyn creu estyniad i'r tŷ presennol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Eric Merfyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol: