Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Sion Owen  01286 679665

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 15 MEDI 2019 pdf eicon PDF 90 KB

6.

GORCHYMUN GWARCHOD MANNAU CYHOEDDUS BANGOR pdf eicon PDF 103 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL pdf eicon PDF 126 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 82 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GYFALAF 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 104 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

10.

BLAEN RAGLEN Y CABINET pdf eicon PDF 59 KB

11.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Mae copi ar wahan o’r adroddiad wedi ei ddarparu i aelodau’r Pwyllgor yn unig.

 

Bydd y cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithredig fel y’i diffinir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf llywodraeth leol 1972 Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny)

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol awdurdod cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn â chytundebau gyda chwmni masnachol ynglŷn â phrosiect a ariennir gan grant. Mae natur y wybodaeth yn sensitive i’r cwmni a gall ei gyhoeddi gael ardrawiad ar eu buddiannau masnachol. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitive o’r math yma hefyd yn gallu tanseilio hyder ymgeiswyr am grantiau a chymorth i ddod at y Cyngor. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus o ganiatáu asesiadau a trafodaeth agored a thrylwyr gyda ymgeiswyr am gefnogaeth ariannol. Am y rhesymau yma mae’r balans yn gorwedd gyda ystyried y mater fel eitem eithriedig.

12.

CYTUNDEB GYDA SNOWDONIA AEROSPACE LLP I WIREDDU CYNLLUNIAU ISADEILEDD CANOLFAN AWYROFOD ERYRI LLANBEDR

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Thomas