Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DREFNIADAU CWYNION A GWELLA GWASANAETH Y CYNGOR pdf eicon PDF 89 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

 

6.

CYNLLUN FFORDD GWYNEDD 2019-22 pdf eicon PDF 62 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y Cynllun a’r rhaglen waith ar gyfer 2019-22.

 

7.

POLISI CAFFAEL CYNALADWY AC YMGYRCH I WAHARDD DEFNYDD O BLASTIG UNTRO pdf eicon PDF 401 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  1. Cymeradwywyd i ymgorffori darpariaethau  Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ( Cymru) 2015  ym Mholisi Caffael Cynaliadwy’r Cyngor.
  2. Cymeradwyo’r ymgyrch i gesio gwahardd pryniant a defnydd o blastig untro. ac i fabwysiadu’r newidiadau yn y Polisi Caffael Cynaliadwy i gyfarch yr ymgyrch yma

 

8.

LLYTHYR BLYNYDDOL AROLYGAETH GOFAL CYMRU AR WASANAETHAU CYMDEITHASOL GWYNEDD pdf eicon PDF 105 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig a Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad.

 

9.

MODEL GOFAL CARTREF NEWYDD I WYNEDD pdf eicon PDF 115 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

¾    Cytunwyd i sefydlu model newydd o ddarparu a chomisiynu gofal cartref ar sail is-ardaloedd, gan gyd-gomisiynu a’r Bwrdd Iechyd.

¾     Cymeradwywyd gweithredu ar sail yr opsiwn a ffafrir sef cynnal marchnad gymysg gan dendro mewn modd sy’n debygol o arwain at wireddu amcanion yr adran.

¾     Gofyn i’r Adran adolygu’r model ariannol er mwyn sicrhau nad yw’n amharu ar eu gallu i gyflawni eu harbedion gan adrodd yn ôl os oes unrhyw berygl i hynny.

 

10.

TAI HAF A CHYNLLUNIO pdf eicon PDF 331 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd i:

  1. Gytuno i’r Adran Amgylchedd, ar ran y Cyngor, i gaffael a chomisiynu gwaith ymchwil ar dai haf ar gyfer Gwynedd ond gyda chyd-destun cenedlaethol a chefnogaeth Sefydliad Cynllunio Tai Brenhinol Cymru, a chyrff perthnasol eraill, i gynnwys ystyriaeth o’r materion yn rhan 3 o’r adroddiad.
  2. Cytuno i ddarparu hyd ar £80,000 o Gronfa Trawsffurfio’r Cyngor, mwyn ymgynghoriad gyda’r Pennaeth Cyllid ar gyfer y gwaith.

 

11.

PARATOI AR GYFER SEFYLLFA ARIANNOL 2020/21 pdf eicon PDF 173 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Yn amodol ar y cyfyngiad a nodir yng Nghymal 15 yr adroddiad, er mwyn dygymod gyda’r sefyllfa ariannol 2020/21, bod y Cabinet yn mabwysiadu Opsiwn 3, gan ofyn i adrannau ddarganfod eu siâr nhw o’r isafswm o £2m fydd ei angen i gyfarch yr isafswm o ddiffyg adnoddau ar gyfer chwyddiant y mae'r Cyngor yn debygol o’i wynebu, gan ofyn i’r Pwyllgorau Craffu, graffu cynigion yr adrannau yn yr Hydref.

 

Wrth adrodd dylai adrannau hefyd adrodd ar sut y maent yn bwriadu dygymod gydag unrhyw ddiffyg sydd angen ei gyfarch yn eu cynlluniau arbedion.

 

12.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS GEFNOGAETH GORFFORAETHOL A CHYFREITHIOL pdf eicon PDF 139 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn y wybodaeth yn yr adroddiad.

 

 

13.

ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS BLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD pdf eicon PDF 333 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn y wybodaeth yn yr adroddiad.

 

14.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS ADDYSG pdf eicon PDF 114 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Rees Williams

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn y wybodaeth yn yr adroddiad.

 

15.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS DAI pdf eicon PDF 112 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Craig ab Iago

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn y wybodaeth yn yr adroddiad.