Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Ffordd Bangor, Conwy, LL32 8DU

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

COFNODION pdf eicon PDF 69 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfodydd o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 21.6.19 a 28.6.19 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

DIWEDDARIAD AR Y RHAGLEN WAITH A COFRESTR RISG Y BUE pdf eicon PDF 175 KB

Adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Adolygwyd, a chymeradwywyd statws RAG pob tasg o fewn y Rhaglen Waith yn ddarostyngedig ar ddiweddaru’r gweithredoedd hynny sydd yn llithro mewn coch.

 

Adolygwyd cynnwys y Gofrestr Risg a chymeradwyo’r meini prawf asesu ar gyfer pob tasg. 

 

Cytunwyd y dylid ychwanegu ‘Swyddfa Rhaglen’ i’r gofrestr.

 

5.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD CHWARTER CYNTAF (Mehefin 2019) pdf eicon PDF 532 KB

Adroddiad gan Dafydd L Edwards, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod Lletya

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd Adolygiad Chwarter Cyntaf y Cydbwyllgor ar gyfer 2019/20.

 

Derbyniwyd cadarnhad y Cydbwyllgor i ddefnyddio’r Gronfa Wrth Gefn (oedd wedi ei glustnodi ar gyfer y diben hwn) i ariannu unrhyw ddiffyg incwm yn 2019/20

 

6.

CAIS ADEILADU CAPASITI SEFYDLIADOL ESF pdf eicon PDF 196 KB

Adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol

 

Penderfyniad:

Cytunwyd y byddai’r Grŵp Swyddogion Gweithredol yn,

·         parhau i ddatblygu Cynllun Busnes i WEFO (Welsh European Funding Office)

     gefnogi eu cais am arian o’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd

·         sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i arwain ar ddatblygu’r Cynllun Busnes

·         cyflwyno adroddiadau chwarterol ar y cynnydd i’r Bwrdd Uchelgais

 

7.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Mae’r adroddiad ynglyn a drafft dogfen Pennawdau Telerau Drafft Bargen Twf Gogledd Cymru sydd wedi ei ddynodi yn ddogfen gyfrinachol gan Adran y Llywodraeth ar gyfer darpariaethau Adran 100 (A)(2) Deddf Llywodraeth Leol 1972. Gan hynny mae’n ofynnol eithrio’r  adroddiad rhag ei  chyhoeddi gan y byddai yn datgelu gwybodaeth gyfrinachol.

 

8.

PENAWDAU'R TELERAU

I ystyried yr adroddiad

 

(copi ar wahân i’r Aelodau yn unig)

Penderfyniad:

Bod Bwrdd Uchelgais Economaidd yn croesawu Drafft y Penawdau Telerau fel arwydd cadarnhaol o ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru i Gynllun Twf Gogledd Cymru, gan edrych ymlaen at gau’r Penawdau Telerau cyn 6.9.19