Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Croesawyd Aelodau’r Cabinet a Swyddogion i’r cyfarfod.

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Cyng. Craig ab Iago a Dilwyn Williams (Prif Weithredwr)

 

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Datganwyd buddiant gan y Cynghorydd Dilwyn Morgan ar gyfer eitem 6 gan fod ganddo wyr yn mynychu un o’r ysgolion yn nalgylch Y Bala. Roedd yn fuddiant sy’n rhagfarnu.

 

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Nid oedd unrhyw faterion brys.

 

4.

MATERION YN CODI O DROS OLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Nid oedd unrhyw faterion yn codi o drosolwg a chraffu.

 

5.

COFNODION O GYFARFOD A GYNHALWYD AR 6 MEHEFIN 2017 pdf eicon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar y 6 Mehefin, 2017, fel rhai cywir.

 

6.

DYFODOL DARPARIAETH ADDYSG YN NALGYLCH Y BERWYN pdf eicon PDF 313 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng / Cllr Gareth Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

             I.        Tynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn ei ôl, yn unol ag adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

            II.        Gofyn am adroddiad pellach argymhelliad ar gyfer Medi 2017 i gyflwyno model amgen ar gyfer ymgynghoriad sy’n cyfarch a chyd-fynd a gofynion yr Achos Busnes sydd wedi ei gymeradwyo gan y Llywodraeth

           III.        Dirprwyo’r hawl i’r Aelod Cabinet Addysg gynnal rhag-ymgynghoriad gyda’r Eglwys yng Nghymru yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 ac adrodd ar y canlyniadau i’r Cabinet ym mis Medi 2017.

 

Cofnod:

Cyflwynwyd yr eitem gan Cyng. Gareth Thomas

 

PENDERFYNWYD

 

              I.        Tynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn ei ôl, yn unol ag adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

            II.        Gofyn am adroddiad pellach argymhelliad ar gyfer Medi 2017 i gyflwyno model amgen ar gyfer ymgynghoriad sy’n cyfarch a chyd-fynd a gofynion yr Achos Busnes sydd wedi ei gymeradwyo gan y Llywodraeth

           III.        Dirprwyo’r hawl i’r Aelod Cabinet Addysg gynnal rhag-ymgynghoriad gyda’r Eglwys yng Nghymru yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 ac adrodd ar y canlyniadau i’r Cabinet ym mis Medi 2017.

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cabinet gan nodi mai pwrpas cyflwyno’r adroddiad oedd i adrodd yn ôl. Yn Mawrth 2016 bu i’r Cabinet gytuno ar argymhelliad i ymgynghori a chyrff llywodraeth ysgolion dalgylch y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir yn ei ôl. Nodwyd fod y gwaith o ymgynghori gyda’r cyrff llywodraethu wedi ei wneud ac fod yr ymatebion gan y 6 ysgol yn cefnogi’r cynnig presennol i dynnu’r cais yn ei ôl.

 

Nodwyd yn glir mai mater llywodraethol a rheolaethol yw’r materion yma ynglyn a newid statws yr ysgol. Pwysleiswyd yn ogystal fod y gwaith adeiladu yn mynd rhagddi ac yn dilyn yr amserlen a osodwyd. Mynegwyd nad yw newid statws yr ysgol yn amharu ar yr Achos Busnes sydd wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, ac mai mater technegol yw i newid statws yr Ysgol.

 

Ychwanegwyd fod yr Egwys wedi parchu barn y Llywdoraethwyr ac wedi ysgrifennu llythyr ac wedi nodi eu bod yn derbyn nad yw cyrff llywodraethol dalgylch y Bala yn gefnogol o’r cynnig peresennol. Pwyslesiwyd mai eu prif flaenoriaeth yw anghenion disgybion ac o ganlyniad yn cytuno a cais y Cyrff Llywodraethol ynghylch statws campws dysgu 3-19 newydd.

 

Sylwadau yn codi o’r drafodaeth

-        Nodwyd ei bod yn newyddion da fod yr eglwyd yn dangos cefnogaeth i’r cais a fod cytundeb ar draws y bwrdd.

-        Mynegwyd eu bod yn newyddion da fod y gwaith adeiladu yn mynd rhagdi ac y bydd yr adeilad yn barod yn unol ar amserlen.

-        Ychwanegwyd fod y campws yn fuddsoddiad mawn i addysg plant y dyfodol yn nalgylch ysgol y Berwyn.

 

Awdur: Garem Jackson

7.

DARPARIAETH TOILEDAU CYHOEDDUS YNG NGHWYNEDD pdf eicon PDF 75 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng / Cllr Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

  1. Cyflawni’r toriad o £244,000 yn y gwasanaeth dryw wireddu’r Cynllun Partneriaethau gyda Chynghorau Cymuned a Thref er mwyn cadw’r mwyafrif o doiledau cyhoeddus presennol y Sir yn agored i’r dyfodol
  2. I gau'r toiledau hynny lle nad oes bwriad neu ddiddordeb gan y gymuned i gyfrannu a phartneriaeth erbyn 1 Hydref 2017

 

Cofnod:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Cyng. Gareth Griffith

 

PENDERFYNIAD

 

 

  1. Cyflawni’r toriad o £244,000 yn y gwasanaeth dryw wireddu’r Cynllun Partneriaethau gyda Chynghorau Cymuned a Thref er mwyn cadw’r mwyafrif o doiledau cyhoeddus presennol y Sir yn agored i’r dyfodol
  2. I gau'r toiledau hynny lle nad oes bwriad neu ddiddordeb gan y gymuned i gyfrannu a phartneriaeth erbyn 1 Hydref 2017

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cabinet gan nod fod yr eitem wedi bod yn cael ei drafod ers dros flwyddyn. Yn dilyn ymarferiad Her Gwynedd, bu i’r Cyngor Llawn ym Mawrth 2016 argymell gwneud toriad a oedd yn golygu cau 50 allan o 73 o doiledau cyhoeddus y Sir. Yn dilyn hyn bu i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau argymell i’r Cabinet i addasu’r penderfyniad drwy yn gyntaf ymgeisio i sefydlu partneriaethau gyda’r cymunedau lleol er mwyn osgoi cau’r cyfleusterau tra’n cyflawni’r un swm o doriad.

 

Nodwyd mewn gwireddu’r Cynllun Partneriaethu rhagwelir gallu cadw o leisaf 51 o doiledau yn agored drwy gefnogaeth a chydweithrediad Cynghoriau Cymuned a Thref. Pwysleiswyd fod angen cyflawni’r toriad ac y bydd angen cau y toiledau ble nad oes bwriad neu ddiddordeb gan y gymuned i gyfranu a phartneriaethu. Nodwyd fod bwriad i barhau i drafod gyda’r Cynghorau Cymuned a Thref hyd fis Hydref er mwyn creu y partneriaethu  i geisio cadw mwy  o doiledau yn agored.

 

Adroddwyd fod un newid i’r atodiad fod trafodaethau yn parhau ym Mhenygroes. Ychwanegwyd fod deiseb wedi ei derbyn o Dywyn wedi arwyddo gan 1,000 o bobl.

 

Sylwadau yn codi o’r drafodaeth

-        Nodwyd fod neges cadarnhaol fod cymaint o gynghorau cymuned a thref yn barod i barteneriaethu ac i weithio gyda’i gilydd i barhau y gwasanaeth.

-        Pwysleswyd fod ya sefyllfa yn edrych yn llawer gwell nac yr oedd hi yn Mawrth 2016 ac nodwyf ei bod yn ganmoladwy gweld Cynghroau Cymuend yn barod i weithio mewn ffordd wahanol.

-        Nodwyd fod balchder yn mewnbwn y Pwyllgor Craffu Cymunedau sydd wedi arwain er mwyn cadw’r toiledau ar agor.

 

Awdur: Gwyn Morris Jones

8.

DIOGELU A ROL Y PANEL STRATEGOL DIOGELU pdf eicon PDF 175 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng / Cllr Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo ehangu gwaith y Panel Strategol Diogelu i gynnwys gofynion ar yr Awdurdod sydd yn ymwneud a gwrthderfysgaeth, caethwasiaeth fodern, trais yn y cartref a diogelwch cymunedol.

 

Dirprwyo’r hawl i’r Panel Strategol Diogelu i adolygu a chytuno newidiadau angenrheidiol i’r Polisi Diogelu Corfforaethol yn deillio o fabwysiadu’r newid i’r cylch gorchwyl.

 

Cofnod:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Cyng. Dyfrig Siencyn

 

PENDERFYNIAD

 

Cymeradwyo ehangu gwaith y Panel Strategol Diogelu i gynnwys gofynion ar yr Awdurdod sydd yn ymwneud a gwrthderfysgaeth, caethwasiaeth fodern, trais yn y cartref a diogelwch cymunedol.

 

Dirprwyo’r hawl i’r Panel Strategol Diogelu i adolygu a chytuno newidiadau angenrheidiol i’r Polisi Diogelu Corfforaethol yn deillio o fabwysiadu’r newid i’r cylch gorchwyl.

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cabinet a pwysleisiwyd pwysigrwydd y gwaith o fewn y Cyngor. Mae trefniadau’r presennol o ran diogelu ac yn benodol cyfrifoldeb gorfforaeth i ymarfer ei ddyletswydd i ddiogelu wedi bod yn eu lle ers rhyw bedair blwynedd. Mae’r panel wedi bod yn gwneud cynnydd da o ran ymwybyddiaeth a dealltwriawth o faterion diogelu ar draws y Cyngor.

Nodwyd yn syml fod yr adroddiad yn holi am ganiatâd i ehangu sgôp y y panel. Pwysleiswyd fod hyn yn amser gan fod newididau o ran trefniadau rhanbarthol a newidiadau deddfwriaethol sydd yn digwydd ar hyn o bryd.

 

Sylwadau’n codi o’r drafodaeth:

-        Nodwyd fod hwn yn gyfle i fantesio ar eghanu cyfrifoldebau a lleihau dybylgu yn y maes diogelu.

-        Trafodwyd y gwahaniaeth rhwng y Panel Strategol Diogelu a’r Panel Gweithredol Diogelu a nodwyd mai swyddogion y cyhoedd sydd yn rhan o’r panel gweithredol er mwyn sicrhau fod y gwaith yn cael ei wneud.

-        Mynegwyd balchder at y sylw i ddiogelu plant a oedolion bregus ac fod rôl staff o fewn y Cyngor wedi ei amygu.

 

Awdur: Morwena Edwards

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PANEL STRATEGOL DIOGELU 2016/17 pdf eicon PDF 180 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar waith y Panel Strategol Diogelu Plant ac Oedolion.

 

Cofnod:

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Cyng. Dilwyn Morgan

 

PENDERFYNIAD

 

Derbyniwyd yr adroddiad blyneddol ar waith y Panel Strategol Diogelu Plant ac Oedolion.

 

TRAFODAETH

 

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cabinet sydd a’i bwrpas o ddiweddaru yr hyn sydd wedi ei gyflawni gan y Panel Strategol Diogelu dros y flwyddyn. Diolchwyd i’r Cyng. Mair Rowlands am gadeirio ac i Cyng. Gareth Thoams a Cyng. W Gareth Roberts am fod yn aelod o’r Panel.

 

Nodwyd fod gwaith da wedi ei wneud yn codi ymwybyddiaeth staff o waith diogelu plant ac oedolion bregus. Yn ychwanegol pwyslesiwyd fod arolygiaeth gan gyrff allanol wedi nodi twf yng nghwaith y panel. Trafodwyd nod  panel i’r dyfodol ac diolchwyd am ddod a maesydd ychwanegol sydd angen sylw i mewn i waith ac rhaglen y panel.

 

Sylwadau’n codi o’r drafodaeth:

-        Croesawyd y syniad fod yr eitem gael ei lle ar raglen y Cyngor Llawn er mwyn i’r holl aelodau fod yn ymwybodol o’r gwaith mae’r panel yn ei wneud.

-        Holwyd fod y AGGCC wedi nodi fod newidiadau cyffroes – holwyd beth oedd y newidiadau yma. Pwyslesiwyd fod hyn o ganlyniad i newidiadau yn y maes oedolion o ganlyniad i dwf mewn cyfeiriadau drwy fuddsoddi mewn tim a fydd yn sicrhau ansawdd.

 

Awdur: Morwena Edwards