Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Cyswllt: Rebeca Jones  01286 679890

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 114 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019, fel rhai cywir.

5.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL (CCA) I’W MABWYSIADU: YMRWYMIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 83 KB

Cyflwyno adroddiad gan Bob Thomas (Arweinydd Tîm), Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL (CCA) I’W MABWYSIADU: AIL-ADEILADU TAI A THROSI ADEILADAU YNG NGHEFN GWLAD pdf eicon PDF 85 KB

Cyflwyno adroddiad gan Heledd Jones (Arweinydd Tîm), Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Dogfennau ychwanegol: