Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Rhonwen Jones  01286 679780

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2019-20

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2019-20.

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 88 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 1af o Fai 2019 yn gywir.  (atodir)

7.

YMGYNGHORIAD CSGA LLYWODRAETH CYMRU pdf eicon PDF 87 KB

Cyflwniad gan Debbie A W Jones (Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol Addysg).

 

 

Adroddiad ar ran y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams (Aelod Cabinet)

 

YmgynghoriadRheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a ChanllawiauDrafft.

 

Pwrpasi rannu gwybodaeth ac ystyried sylwadau’r aelodau fel rhan o’r broses o lunio ymateb ffurfiol i’r ymgynghoriad.

 

 

*10:10 – 10:50

(amcangyfrif amseru)

8.

ADRODDIAD AELOD CABINET pdf eicon PDF 68 KB

Cyflwyniad gan y Cynghorydd Nia Jeffreys (Aelod Cabinet).

 

Rhoi diweddariad ar y prif ddatblygiadau ym maes y Gymraeg ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor.

 

 

 

*10:50 – 11:30

(amcangyfrif amseru)

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR WEITHREDIAD SAFONAU IAITH 2018-19 pdf eicon PDF 64 KB

Cyflwyniad gan Gwenllian Mair Williams (Swyddog Datblygu Iaith Gwynedd).

 

Cyflwyno’r adroddiad blynyddol i sylw’r aelodau a thynnu sylw at faterion sydd yn codi er mwyn i’r aelodau gael trafodaeth bellach a chynnig argymhellion ar gyfer unrhyw gamau datblygol.

 

 

*11:30 – 12:10

(amcangyfrif amseru)

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD CANMOLIAETH A CHWYNION MAES Y GYMRAEG pdf eicon PDF 66 KB

Adroddiad gan Gwenllian Mair Williams (Swyddog Datblygu Iaith).

 

Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i’r pwyllgor am gwynion ac engreifftiau o lwyddiant wrth hybu defnydd o’r Gymraeg yng ngwasanaethau’r Cyngor.

 

 

*12:10 – 12:50

(amcangyfrif amseru)