Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2019 - 20

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is–gadeirydd ar gyfer 2019 - 20

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 83 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 17 Mai 2019 fel rhai cywir  

 

7.

COFNODION A MATERION YN CODI O'R PWYLLGOR PENSIYNAU pdf eicon PDF 76 KB

Cyflwyno er gwybodaeth, cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a gynhaliwyd 29.7.19 ac ystyried unrhyw faterion yn codi

 

8.

GWEINYDDIAETH PENSIYNAU pdf eicon PDF 238 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Pensiynau

 

 

9.

PRISIAD ACTIWARAIDD TEIR-BLYNYDDOL 2019 pdf eicon PDF 55 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGDYBIAETHAU PRISIAD 2019 pdf eicon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

11.

BUDDSODDIAD ECWITI CARBON ISEL pdf eicon PDF 60 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

PARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU - DIWEDDARIAD

I dderbyn diweddariad ar lafar gan y Pennaeth Cyllid ar ddatblygiadau diweddar