Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Glyn Daniels, Elwyn Edwards, Keith        Jones ac Annwen Hughes

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

   Dim i’w nodi

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

   Dim i’w nodi

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 114 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 13 Rhagfyr 2018 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13.12.2018 fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

5.

GWEITHREDU IS-DDEDDFAU DRAENIO TIR pdf eicon PDF 57 KB

Ystyried cymeradwyo is-ddeddfau i’w mabwysiadu gan y Cyngor Llawn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan Brif Beiriannydd Ymgynghoriaeth Gwynedd yn manylu ar       gefndir a phwrpas llunio cyfres newydd o is-ddeddfau fyddai’n cynorthwyo’r Awdurdod           Lleol i atal llifogydd a rheoli gweithgareddau ar hyd dyfrffosydd cyffredin yn fwy effeithiol           a chyson. Eglurwyd bod hyn mewn ymateb i’r Cynghorau yng Nghymru yn derbyn         pwerau a chyfrifoldebau ychwanegol i reoli llifogydd a dŵr wyneb o dan Ddeddf Rheoli        Llifogydd a Dŵr 2010. Cyfeiriwyd at yr is-ddeddfau newydd oedd ynghlwm â’r adroddiad           ac ategwyd eu bod wedi eu cynllunio i weithio ochr yn ochr â’r fframwaith rheoleiddio      presennol a ddarparwyd o dan Ddeddf Draenio Tir 1991 a Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr             2010. Nodwyd na fyddai mabwysiadu’r is-ddeddfau yn cael effaith ar lefel staffio   presennol yr Uned.

 

            Amlygwyd bod cyfnod o ymgynghori cyhoeddus wedi ei gynnal rhwng 15fed o Dachwedd            a 13eg o Ragfyr 2018, ac ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan y cyhoedd.

 

            Ynghyd â chynorthwyo’r Awdurdodau Lleol i atal llifogydd a mynd i’r afael a’r peryglon      mwyaf difrifol amlygwyd bod yr is-ddeddfau, drwy addasu geirfa ac amlinellu’r math o      weithgareddau sydd dan sylw, o lês i’r amgylchedd yn gyffredinol. Drwy wneud hyn   byddai’r is-ddeddfau o fudd i feysydd eraill ym myd gwaith Llywodraeth Leol ac yn   gymorth i wireddu amcanion deddfau eraill sydd yn cynnwys Cyfarwyddeb y Fframwaith    Dŵr a Chyfarwyddeb y Cynefinoedd.

 

            Nodwyd mai bwriad yr adroddiad oedd i aelodau’r Pwyllgor Craffu asesu’r is-ddeddfau     newydd ac argymell i’r Cyngor Llawn eu mabwysiadu’n ffurfiol. Yn dilyn penderfynia dy           Cyngor ar y 7fed o Fawrth 2019, bydd datganiad polisi yn cael ei lunio yn amlygu         sut byddai’r  is-ddeddfau yn cael eu gweithredu a beth fydd y newidiadau.

 

            Diolchwyd am yr adroddiad.

 

            Mewn ymateb i sylw ynglŷn â’r hyn sydd yn cael i gario lawr yr afonydd amlygwyd mai     sylwadau am risgiau llifogydd fydd yn cael eu hystyried.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â gwarchod anifeiliaid maes, amlygwyd mai cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru yw gwaith cynnal a chadw

 

            Mewn ymateb i sylw ynglŷn â’r broses ymgynghori nodwyd bod Ymgynghoriaeth Gwynedd wedi dilyn canllawiau ymgynghori Llywodraeth Cymru ac felly heb gysylltu yn             uniongyrchol gyda datblygwyr oherwydd eu bod yn derbyn bod Llywodraeth Cymru wedi   ystyried hyn. Ategwyd y byddai ymgynghori gyda’r datblygwr yn cael ei ystyried yn          ystod y drefn cynllunio lle bydd Swyddogion yr Uned Dŵr ac Amgylchedd yn cynnig           sylwadau ar geisiadau. Mewn sylw pellach ynglŷn ag ymgynghori gydag Undebau         Amaeth nodwyd eto bod Ymgynghoriaeth Gwynedd yn tybio bod Llywodraeth Cymru       wedi gwneud hyn.

 

            Mewn ymateb i sylw ynglŷn ag effaith y cyfrifoldebau ychwanegol ar lwyth gwaith a          lefelau staffio'r Uned Dŵr ac Amgylchedd, nodwyd, drwy weithio yn rhesymol a    synhwyrol ni ystyriwyd y byddai angen adnodd ychwanegol.

 

            Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Bod angen hysbysu pobl o’r newidiadau gan amlinellu’r amser y bydd yr is-ddeddfau yn dod i rym

·         Bod angen caniatâd i blannu coed yn gam rhy bell (Pennod 3 (9)

·         Bod angen gofyn i Lywodraeth Cymru  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.

6.

STRATEGAETH TOILEDAU LLEOL pdf eicon PDF 381 KB

I ystyried yr adroddiad a rhoi cyfle i Aelodau’r Pwyllgor i graffu’r Drafft Strategaeth Toiledau Lleol a chynnig unrhyw adborth cyn mynd gerbron y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad yn diweddaru’r Pwyllgor ar effaith y toriadau ar doiledau    cyhoeddus y Sir a chynlluniau sydd gan y Gwasanaeth i’r dyfodol drwy ddatblygiad y strategaeth arfaethedig fydd i’w mabwysiadu a’i chyhoeddi erbyn 31 Mai 2019.         Nodwyd, yn dilyn penderfyniad Her Gwynedd i gyflawni toriad o £244,000 yn y            gwasanaeth drwy wireddu’r Cynllun Partneriaethau gyda Chynghorau Cymuned a Thref        bod y Cyngor wedi llwyddo i   gadw hyd at 63 o doiledau ar agor yn y Sir. Ategwyd bod             gan y Sir ddarpariaeth o 35 o doiledau cymunedol sydd yn rhan o Gynllun Grant Toiledau             Cymunedol.

 

            Mewn ymateb i Rhan 8 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 rhaid i bob Awdurdod Lleol yng  Nghymru asesu anghenion eu cymuned o ran toiledau ac yna defnyddio dulliau    strategol a thryloyw i ddiwallu’r angen hwnnw yn y modd gorau posib. Wrth ddatblygu’r   strategaeth, amlygwyd bod opsiynau ehangach wedi eu hystyried fydd yn mynd i’r afael   a’r heriau presennol sydd yn ymwneud a darparu cyfleusterau mewn cymunedau a hynny        gyda lleihad yng nghyllideb y gwasanaeth. Tynnwyd sylw at yr amserlen oedd yn       amlygu’r camau allweddol at gyhoeddi’r strategaeth.

 

            Croesawyd y wybodaeth a’r gwaith calonogol oedd wedi ei wneud

 

            Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Bod angen arwyddion ffordd i dynnu sylw at yr adnoddau oddi ar lonydd prysur – yr arwyddion i gynnig gwybodaeth a chyfarwyddiadau

·         Croesawu Cynllun Toiledau Cymunedol, ond angen addasu a gwella cyflwr rhai o’r adeiladau – rhaid sicrhau bod y toiledau yn safonol

·         Angen hysbysu  a hyrwyddo toiledau cymunedol yn well

·         Bod angen i unrhyw wybodaeth am doiledau sy’n cael ei roi ar y wefan fod yn gyfredol a bod fersiwn ar gael i’w argraffu

·         Angen annog mwy o doiledau cymunedol – derbyn bod rhestr aros, ond angen adolygu’r sefyllfa

·         Pellter rhwng toiledau yn bryder – a oes posib mapio fesul 10 milltir?

·         Awgrym i gynnwys gwybodaeth ar ap Gwynedd

·         Bod angen ystyried sefydliadau sydd yn cynnig oriau hwy a hyblyg

·         Bod angen cyfleusterau cydradd – efallai  ystyried nad oes angen dynodiad

·         Posib creu dolen gyda Google Maps o leoliadau toiledau

·         Targedu rhai busnesau ar brif ffyrdd i gynnig defnydd o’u toiledau.

·         Bod mwy o sylw yn cael ei roi ar anghenion twristiaid; pobl leol sydd yn talu trethi

 

            Mewn ymateb i sylw ynglŷn ag os yw’r cynllun toiledau cymunedol yn cynnig gwerth am   arian, nodwyd bod gwerth i’r cynllun yn y darlun llawn ond bod cyfle i adolygu’r cynllun   gan edrych i ardaloedd sydd heb adnodd. Nodwyd bod y cynllun yn cael ei ariannu gan      Lywodraeth Cymru a’i fod bellach yn arian sydd yn cael ei gynnwys fel rhan o’r setliad   blynyddol ac wedi ei warchod ar gyfer y defnydd yma yn unig.  Nodwyd bod grant      hefyd yn cael ei dderbyn gan yr Asiant Cefnffyrdd. Ategwyd bod modd adolygu’r             niferoedd a hefyd y lleoliadau gan addasu yn ôl yr angen ynghyd a’r swm sydd yn cael ei             dalu i bob busnes sydd yn rhan o’r cynllun. Nodwyd hefyd, yn dilyn y cyhoeddi’r  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.

7.

TREFNIADAU RHEOLI PARCIO pdf eicon PDF 203 KB

I ystyried yr adroddiad sydd yn codi ymwybyddiaeth am drefniadau a chyfrifoldebau  rheoli parcio’r Cyngor, allbynnau’r gwaith a’r heriau ar gyfer y dyfodol

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan yr Uwch Reolwr Eiddo yn manylu a’r drefniadau a       chyfrifoldebau rheoli parcio'r Cyngor, allbynnau gwaith a’r heriau ar gyfer y dyfodol.        Dengys y strwythur staffio bod y Gwasanaeth, ers 2012, wedi wynebu arbedion / toriadau     sylweddol er yn ymateb i’r un llwyth gwaith. Amlygwyd bod y trefniadau  talu ac   arddangos sydd mewn bodolaeth mewn 60 o feysydd parcio y Sir, ynghyd a Thocynnau Parcio Blynyddol a’r  taliadau a ddaw o orfodaeth parcio wedi arwain at incwm o £2.65m            erbyn 2018/19. Nodwyd bod yr incwm yn rhan allweddol o incwm refeniw blynyddol y             Cyngor ac yn cyfrannu tuag ar gynnal gwasanaethau. Yn unol â gofynion deddfwriaethol,            bydd unrhyw incwm sydd yn cael ei gasglu o reoli parcio yn cael ei ail fuddsoddi yn y   

            rhwydwaith priffyrdd.

 

            Tynnwyd sylw at yr heriau ar gyfer y blynyddoedd i ddod ynghyd ar amrediad opsiynau ar            gyfer sicrhau cynnydd yn yr incwm parcio. Os am gyfarch effaith chwyddiant a chyfrannu          £180,000 tuag at y targed arbedion amlygwyd erbyn 2022/23 yr angen i’r incwm          blynyddol fod oddeutu £450,000 yn uwch nag ydyw yn 2018/19.

 

            Diolchwyd am y wybodaeth

 

            Mewn ymateb i sylw ynglŷn â cholled incwm o oddeutu £45,000 am gynnig parcio am      ddim dros gyfnod y Nadolig, amlygwyd y sylwadau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Bod angen ystyried trothwy amser cyn diddymu’r gwasanaeth

·         Posib nad yw yn cynnig gwerth am arian gan mai gweithwyr 9 - 5pm sydd yn ei ddefnyddio?

·         Angen ystyried dulliau fel nad yw gweithwyr yn ei ddefnyddio

·         Angen gwell amseriad - diwedd Tachwedd - cyd fynd a Dydd Gwener Gwallgo’?         Penwythnosau sydd yn rhedeg i fyny at y Nadolig?

·         Cynnig nosweithiau parcio am ddim pan fydd digwyddiadau yn cael eu cynnal yn y dref

·         Parcio am ddim yn gynllun da ac yn gefnogol i Fusnesau Lleol

 

            Roedd yr Uwch Reolwr Eiddo yn derbyn y sylwadau a nodwyd bod bwriad i adolygu’r       drefn bresennol.

 

            Mewn ymateb i sylw ynglŷn â’r graff apeliadau oedd wedi ei gynnwys yn yr adroddiad a’r angen am wybodaeth fanylach am y nifer sydd yn cael ei dyrannu a’r nifer sydd yn cael         eu herio, derbyniwyd bod y graff yn elfennol a bod modd cyflwyno data manylach.

 

            Mewn ymateb i sylw ynglŷn â sut fydd cyllido cyfleusterau gwefru ceir trydan adroddwyd y byddai’r cynllun yn debygol o gael ei ariannu drwy grantiau yn ystod y cyfnod cyntaf.         Ategwyd bod y galw am y math yma o gyfleuster yn isel ar hyn o bryd, ond bod angen            paratoi ymlaen llaw drwy gynnal gwaith asesu lleoliadau addas o fewn y Sir.

 

            Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Bod angen amlygu gwahaniaeth rhwng perchnogaeth maes parcio preifat a maes parcio'r Cyngor

·         Bod angen peiriannau dwbl sydd yn cynnig gwasanaeth talu gydag arian parod neu dalu gyda cherdyn

·         Bod cyfansymiau cynnydd yn ffioedd parcio yn ymddangos yn anodd o ran ceiniogau / arian parod – angen cadw’r symiau yn syml

·         Awgrym i gyflwyno talu am docyn parcio blynyddol mewn rhandaliadau misol  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 7.

8.

MATERION CYNLLUNIO A'R DREFN DIRPRWYO pdf eicon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad Pennaeth yr Adran Amgylchedd a Pennaeth y Gwasanaeth Cyfreithiol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Yn dilyn trafodaeth ynglŷn â gweithrediad y Cynllun Dirprwyo Cynllunio yng nghyd-destun Plas Pistyll, Pistyll, Pwllheli penderfyniad y Pwyllgor Craffu Cymunedau 13.12.2018 oedd gohirio’r mater fel bod modd derbyn adroddiad pellach fyddai’n cyfarch materion sylfaenol y cynllun dirprwyo, y rhiniogau ar gyfer derbyn cais newid amodau, rhiniogau’r cynllun dirprwyo ynghyd ag ymateb i sylwadau’r Aelodau a thystiolaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor.

 

Cyflwynwyd adroddiad oedd wedi ei baratoi ar y cyd gan Bennaeth yr Adran Amgylchedd a Phennaeth yr Adran Gyfreithiol  yn cyfarch yr argymhellion uchod.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd i ohirio'r penderfyniad gan nad oedd sylwadau’r aelodau a thystiolaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar y 13eg o Ragfyr 2018 wedi ei gynnwys yn yr adroddiad diwygiedig.

 

Mewn ymateb, nododd y Swyddog Monitro bod yr adroddiad yn ymateb i’r cofnod ac nad oedd y cofnod yn nodi’r angen i gynnal trafodaethau gydag aelodau unigol a chynnwys eu mewnbwn yn yr adroddiad. Ategwyd bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ei graffu a bod cyfle i aelodau unigol herio a gofyn cwestiynau yn y cyfarfod.

 

Nododd y Cadeirydd, mai ei argraff ef oedd y byddai’r aelodau wedi cael eu cynnwys mewn trafodaethau gyda’r swyddogion a bod yn rhan o greu'r adroddiad.

 

Mewn ymateb nododd y Swyddog Monitro bod angen briff manwl ar gyfer yr hyn oedd angen ei gyflwyno i'r’ Pwyllgor Craffu nesaf.

 

            Yn ystod y drafodaeth ddilynol, cynigiwyd yr angen i gynnwys y materion   canlynol yn yr adroddiad:

·         Bod y polisïau perthnasol yn cael eu dehongli yn glir

·         Bod angen diffiniadau clir o eirfa dechnegol

·         Angen ymateb i sylwadau a wnaed yng nghyfarfod mis Rhagfyr 2018

·         Bod angen cloriannu’r dystiolaeth a gyfeiriwyd atynt yn Rhagfyr 2018

·         Bod angen rhoi ystyriaeth i ardaloedd /tirweddau nodedig

·         Bod esiamplau yn yr adroddiad ddim yn berthnasol

 

            Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau          unigol:

·         Bod rhaid dysgu gwersi gan sicrhau cyfeiriad pendant ac eglur

·         Awgrym i gynnal trafodaeth bellach gydag aelodau unigol

 

            PENDERFYNWYD

·         gohirio’r mater i’r cyfarfod nesaf

·         bod cyfarfod anffurfiol yn cael ei gynnal rhwng y Cadeirydd Y Cynghorydd Seimon Glyn, Cynghorydd Aled Wyn Jones, Cynghorydd Gruffydd Williams, Cynghorydd Dafydd Meurig (Aelod Cabinet Amgylchedd) a’r Swyddogion perthnasol er mwyn cytuno ar y materion sydd angen eu cyfarch yn yr adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i gyfarfod Ebrill y 4ydd 2019.

 

 

9.

CYFARFODYDD HERIO PERFFORMIAD

I enwebu aelod newydd i fynychu cyfarfodydd herio perfformiad Adran yr Amgylchedd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Gwahoddwyd Aelodau i fynegi diddordeb neu gynnig enwebiadau ar gyfer mynychu        cyfarfodydd herio perfformiad Adran yr Amgylchedd.

 

            Cynigwyd ac eiliwyd y Cynghorydd Berwyn Parry Jones

 

            PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Berwyn Parry Jones i gynrychioli’r Pwyllgor             mewn cyfarfodydd herio perfformiad Adran yr Amgylchedd