Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gwyrfai, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 71 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 16 Mai 2019 fel rhai cywir  

 

5.

CYFRIFON TERFYNOL CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2019 AC ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 58 KB

 

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CRONFA BENSIWN GWYNEDD 2018/19 pdf eicon PDF 183 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

BUDDSODDIAD YN Y BARTNERIAETH PENSIWN CYMRU (PPC) pdf eicon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

8.

BUDDSODDIAD ECWITI CARBON ISEL pdf eicon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

9.

PRISIAD ACTIWARAIDD TEIR-BLYNYDDOL 2019 pdf eicon PDF 360 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGDYBIAETHAU PRISIAD 2019 pdf eicon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad y Penaneth Cyllid

Dogfennau ychwanegol: