Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd am 2019/20.

2.

IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd am 2019/20.

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Ystyried unrhyw fater arall sydd yn teilyngu sylw brys ym marn y Cadeirydd.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 149 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2019, fel rhai cywir.

7.

CYNLLUN ARCHWILIO ALLANOL 2019

Cyflwyno adroddiadau yr archwiliwr allanol.

7a

CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 504 KB

7b

CRONFA BENSIWN GWYNEDD pdf eicon PDF 555 KB

8.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL 2/2/2019 - 31/3/2019 pdf eicon PDF 320 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Archwilio.

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL 2018/19 pdf eicon PDF 131 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Archwilio.

10.

SIARTER ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 235 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Archwilio.

11.

CYFRIFON TERFYNOL 2018/19 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 51 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Reolwr Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN GYFALAF 2018/19 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (31 MAWRTH 2019) pdf eicon PDF 45 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Reolwr Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

13.

TROSOLWG ARBEDION: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU CYNLLUNIAU ARBEDION pdf eicon PDF 45 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Reolwr Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

14.

CYFRIFON TERFYNOL HARBYRAU GWYNEDD 2018/19 pdf eicon PDF 61 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Reolwr Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

15.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD 2018/19 pdf eicon PDF 92 KB

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Cynorthwyol - Refeniw a Risg.

Dogfennau ychwanegol:

16.

MONITRO PERFFORMIAD

I enwebu aelod i fynychu Cyfarfodydd Herio Perfformiad Adran Cefnogaeth Gorfforaethol.

17.

BLAEN RAGLEN Y PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 2019-2020 pdf eicon PDF 33 KB

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Cynorthwyol - Refeniw a Risg.

Dogfennau ychwanegol: