Rhaglen

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 410 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 26.2.2018 fel rhai cywir

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C17/0903/16/LL - Carreg y Fedwen, Sling, Tregarth, Bangor, Gwynedd, pdf eicon PDF 415 KB

Creu canolfan ymchwil a menter iachad acwstig cysegredig gan gynnwys codi pedwar adeilad newydd, creu meysydd parcio a chodi wal ffin 2.3m o uchder (cais diwygiedig i gais dynnwyd yn ol - C16/1158/16/LL)

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dafydd Owen

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C17/0330/14/LL - Cyn safle Marine Hotel, North Road, Caernarfon, pdf eicon PDF 267 KB

Adeiladu 5 t? (gan gynnwys 2 d? fforddiadwy) ynghyd â chreu mynedfa i'r gefnffordd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Ioan Thomas

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C17/0372/30/LL - Mur Melyn, Rhoshirwaun, Pwllheli, pdf eicon PDF 252 KB

Ffurfioli'r nifer o unedau teithiol ar y safle am y tymor cyfan (Mawrth-Hydref) i fod yn 20 carafan deithiol a 20 pabell

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif: C17/0967/39/LL - Tir yn Tyn y Cae, Llangian, Pwllheli, Gwynedd, pdf eicon PDF 266 KB

Creu safle ar gyfer 12 pabell saffari

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd John Brynmor Hughes

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.5

Cais Rhif C17/1086/11/LL - Hen Iard Gychod Dickies, Beach Road, Bangor, Gwynedd, pdf eicon PDF 571 KB

Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 2 ar ganiatad cynllunio C15/1081/11/LL er mwyn ymestyn y cyfnod i gwbwlhau'r datblygiad yn unol â chynlluniau'r cais

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Huw Gruffydd Wyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthansol

 

Dogfennau ychwanegol:

5.6

Cais Rhif C17/1143/18/LL - Parc Nant y Garth, Seion, Llanddeiniolen, Gwynedd pdf eicon PDF 287 KB

Newid defnydd sied coedwigaeth a compownd i uned storio a chynnal a chadw ar swyddfeydd safle symudol ac unedau toiledau ynghyd a chreu mynedfa newydd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Sion W Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.7

Cais Rhif C17/1196/03/LL - Tir yn Cwm Bowydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd pdf eicon PDF 367 KB

Gosod 8 cabanau pren a chreu 'boardwalk' a gosod system trin carthffosiaeth a phlannu coed cysylltiol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd R Glyn Daniels

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.8

Cais Rhif C17/1246/09/LL - Maes Carafanau Pant y Neuadd, Ffordd Aberdyfi, Tywyn pdf eicon PDF 256 KB

Estyniad i safle carafannau presennol, ail leoli ardal mwynderol. gosod 8 carafan sefydlog ychwanegol, ail leoli 4 carafan i'r estyniad a tynnu amod cynllunio yn cyfyngu defnydd safle i ardal mwynderol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Anne Lloyd Jones a’r Cynghorydd Mike Stevens

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol: