Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Cae Penarl√Ęg, Dolgellau, LL40 2YB. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Glynda O'Brien  01341 424301

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

3.

MATERION BRYS

I ystyried unrhyw faterion sydd yn teilyngu sylw brys ym marn y Cadeirydd. 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 260 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 5 Chwefror 2018, fel rhai cywir.  

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

5.1

Cais Rhif: C16/0564/35/LL - Tir gwag Waen Helyg, Criccieth pdf eicon PDF 273 KB

Cais i godi 10 uned fforddiadwy.

 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Eirwyn Williams

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif: C17/1118/11/LL - 4-5 Trem Elidir, Bangor pdf eicon PDF 267 KB

Dymchwel yr adeilad presennol a codi adeilad deulawr newydd er mwyn darparu 8 fflat a darparu llecynnau parcio. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Elin Walker Jones

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

           

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif: C17/1269/25/LL - Tir yn Tai'r Efail, Ffordd Penrhos, Bangor pdf eicon PDF 436 KB

Dymchwel yr adeiladau presennol a codi 8 t? fforddiadwy ynghyd â creu mynedfa a lecynnau parcio.  

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Menna Baines

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif: C17/1101/13/LL - Clwb Rygbi Bethesda, Dol Dafydd, Ffordd yr Orsaf, Bethesda pdf eicon PDF 342 KB

Cais cynllunio llawn ar gyfer codi pump byngalo ar osod cymdeithasol a deuddeg t? ar osod cymdeithasol, a newidiadau I’r fynedfa a ffordd fynediad bresennol. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Rheinallt Puw

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.5

Cais Rhif: C17/0846/18/LL - Tir yn Bro Rhiwen, Rhiwlas pdf eicon PDF 264 KB

Datblygiad preswyl I gynnwys 5 t? fforddiadwy ar gyfer angen lleol ynghyd â mynedfeydd cysylltiedig a pharcio. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Elwyn Jones

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.6

Cais Rhif: C16/0942/42/AM - Tir ger Maes Twnti, Morfa Nefyn, Pwllheli pdf eicon PDF 352 KB

Datblygiad preswyl o 9 t? fforddiadwy.

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.7

Cais Rhif: C17/0930/08/LL - The Old Bakery, Penrhyndeudraeth pdf eicon PDF 252 KB

Cais llawn I ddymchwel modurdy presennol a chodi t? preswyl deulawr, gyda mynedfa gerbydol newydd.  

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Gareth Thomas

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.8

Cais Rhif: C17/1022/23/LL - Fferm Plas Tirion, Llanrug, Caernarfon pdf eicon PDF 245 KB

Codi uned ddofednod ar gyfer cynhyrchu wyau rhydd, rhodfa, man troi, tirweddu, storfa dail ynghy â 2 seilo. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Berwyn Parry Jones

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.9

Cais Rhif: C17/1056/39/LL - Frondeg, Llanengan, Pwllheli pdf eicon PDF 272 KB

Cais ar gyfer lleoli 10 carafan deithiol ac un carafan sefydlog ar gyfer rheolwr, codi bloc cawodydd a thoiled, ffens atal s?n, clawdd, ffordd mynediad newydd a llefydd parcio i gapel gerllaw. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd  John Brynmor Hughes

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.10

Cais Rhif: C17/1094/36/LL - The Cross Foxes, Garndolbenmaen pdf eicon PDF 333 KB

Newid defnydd o d? tafarn i d? preswyl.

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Stephen Churchman

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.11

Cais Rhif: C17/1161/39/Ll - Tir ger Ty Adda, Abersoch, Pwllheli pdf eicon PDF 252 KB

Diwygio amod 4 ar ganiatad cynllunio C15/0901/39/LL er diwygio dyluniad y t? arfaethedig. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Dewi Wyn Roberts

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.12

Cais Rhif: C17/1175/42/LL - Mownt, Edern, Pwllheli pdf eicon PDF 250 KB

Estyniad i’r safle carafanau teithiol i leoli 12 uned deithiol ychwanegol (cynyddu niferoedd o 20 I 32.  

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Sian Wyn Hughes

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.13

Cais Rhif: C17/1193/08/LL - Maes Parcio, Portmeirion, Penrhyndeudraeth pdf eicon PDF 318 KB

Cais ar gyfer creu maes ar gyfer hyd at 28 o gerbydau gwersylla yn ogystal â chodi adeilad ar gyfer derbynfa, siop a gwasanaethau ymolchi.  

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Gareth Thomas

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.14

Cais Rhif: C17/1211/18/LL - St. Helen, Tai Newyddion, Penisarwaun, Caernarfon pdf eicon PDF 264 KB

Dymchwel Neuadd eglwys ar wahan bresennol a chodi neudd eglwys yn gysylltiedig wrth eglwys bresennol Santes Helen, Penisarwaun, ynghyd â chreu parcio ar y safle ar gyfer saith cerbyd gan gynnwys dau le ar gyfer yr anabl.  

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Elwyn Jones

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.15

Cais Rhif:. C17/1218/44/LL - Tir ger mynedfa i Parc Carafan Garreg Goch, Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog pdf eicon PDF 346 KB

Creu maes carafannau statig newydd ar gyfer 11 carafan, ynghyd â chodi adeilad derbynfa / lolfa newydd, creu mynedfa gerbydol newydd a ffordd fynediad, llecyn parcio a maes chwarae. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd E. Selwyn Griffiths

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.16

Cais Rhif:. C17/1225/39/LL - Parc Carafan Bwthyn Pant Gwyn, Sarn Bach, Pwllheli pdf eicon PDF 251 KB

Lleoli 2 garafan sefydlog ychwanegol i’r safle presennol ynghyd â gwelliannau i’r safle a gosod carafan sefydlog fel swyddfa / derbynfa. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd John Brynmor Hughes

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.17

Cais Rhif: C17/1266/16/LL - Tir yn Bryn Cul, 2 Tal Gae, Tregarth, Bangor pdf eicon PDF 271 KB

Gosod mast telathrebu 17.5 medr o uchder gan gynnwys 3 antenna a 2 ddysgl darlledu ynghyd â 2 gaban offer a 1 cabinet mesurydd a gwaith atodol. 

 

AELOD LLEOL:         Y Cynghorydd Dafydd Owen

 

Doleni’r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol: