Rhaglen

Lleoliad: Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 292 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2017, fel rhai cywir.

 

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

5.1

Cais Rhif C17/0557/38/LL - Tir ger Ffordd y Traeth, Llanbedrog, Pwllheli pdf eicon PDF 276 KB

Adeiladu t? fforddiadwy.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Angela Russell

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C17/0656/42/LL - Maes y Garn, Stryd Fawr, Nefyn pdf eicon PDF 305 KB

Adeiladu 5 o dai unllawr gyda un i fod yn d? fforddiadwy.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C17/0628/39/LL - Ynys For Bach, Abersoch, Pwllheli pdf eicon PDF 272 KB

Dymchwel t? presennol a chodi t? newydd yn ei le.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Dewi Wyn Roberts

 

Dolen i’r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif C17/0565/41/LL - Tir Bro Sion Wyn, Chwilog pdf eicon PDF 244 KB

Cais i godi t? deulawr marchnad agored.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Aled Lloyd Evans

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.5

Cais Rhif C16/0564/35/LL - Tir gwag Waen Helyg, Waun Helyg, Cricieth pdf eicon PDF 272 KB

Cais i godi 10 uned fforddiadwy.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Eirwyn Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.6

Cais Rhif C13/0217/22/MW - Chwarel Penygroes, Cae Efa Lwyd Fawr, Ffordd Clynnog, Penygroes pdf eicon PDF 659 KB

Deddf yr Amgylchedd 1995. Cais ar gyfer cymerdawyo amodau er mwyn ail-agor safle tywod a graean segur dan ganiatad cynllunio 2250 dyddiedig 10 Rhagfyr 1951 - cae rhif 297, Cae Efa Lwyd, Penygroes.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Judith Humphreys

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.7

Cais Rhif C17/0455/22/LL - Cae Efa Lwyd, Ffordd Clynnog, Penygroes pdf eicon PDF 413 KB

Creu mynediad cerbydol i bwll tywod a graean Cae Efa Lwyd o'r briffordd Sirol Dosbarth 3 yn Allt Goch gyda gwaith peirianyddol cysylltiol.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Judith Humphreys

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.8

Cais Rhif C17/0826/17/LL - Crud y Nant, Bethesda Bach, Caernarfon pdf eicon PDF 257 KB

Estyniad i safle storio cychod/carafanau presennol.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Eric M. Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.9

Cais Rhif C17/0844/09/LL - Tir cyn Ganolfan Iechyd, Ffordd y Pier, Tywyn pdf eicon PDF 277 KB

Cais llawn ar gyfer dymchwel cyn ganolfan iechyd a chodi 12 annedd (8 o fflatiau a 4 o efeilldai) ynghyd â mynedfa, parcio a thanadeiledd cysylltiol.

 

AELODAU LLEOL:   Y Cynghorwyr Anne Lloyd Jones a Mike Stevens.

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.10

Cais Rhif C17/0893/18/AM - Tir gyferbyn Stad Rhoslan, Bethel, Caernarfon pdf eicon PDF 260 KB

Codi 7 t? (yn cynnwys 2 d? fforddiadwy) ynghyd â mynedfeydd newydd.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Sion Wyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.11

Cais Rhif C17/0725/38/AM - Glynllifon, Llanbedrog, Pwllheli pdf eicon PDF 300 KB

Creu 13 llety gwyliau deulawr gyda parcio cysylltiedig ac ardal mwynderol.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Angela Russell

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol: