Rhaglen

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

COFNODION pdf eicon PDF 138 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod blynyddol y Cyngor a gynhaliwyd ar 2 Mai, 2019 fel rhai cywir  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

GOHEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL

Derbyn unrhyw ohebiaeth, gyfathrebiadau neu fusnes arall a ddygir gerbron yn arbennig dan gyfarwyddyd y Cadeirydd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

7.

CWESTIYNAU

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.9 o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

8.

STRATEGAETH TAI pdf eicon PDF 103 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Tai  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD 2018/19 pdf eicon PDF 56 KB

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Cyngor  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADDASIAD I BOLISI TAL Y CYNGOR 2019/20 pdf eicon PDF 83 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol (ynghlwm).  

Dogfennau ychwanegol:

11.

GOSOD CYFLOG SWYDD CYFARWYDDWR RHAGLEN BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 81 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2018/19 pdf eicon PDF 43 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Safonau  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

13.

PENODI AELOD ANNIBYNNOL I'R PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 61 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

14.

PORTFFOLIOS CABINET pdf eicon PDF 52 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

15.

ABSENOLDEB AELOD O'R CYNGOR pdf eicon PDF 76 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

16.

ADOLYGIAD O GYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL Y CYNGOR pdf eicon PDF 119 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

17.

RHYBUDDION O GYNNIG

Dogfennau ychwanegol:

17a

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Nia Jeffreys

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrthi o dan Adran 4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Nia Jeffreys yn cynnig fel a ganlyn:-

 

“Galwn ar y Cyngor hwn i alw am annibyniaeth i Gymru gan anfon neges glir nad yw Cymru yn rhy fach na thlawd i sefyll ar ei thraed ac ein bod yn dyheu i wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar ein dyfodol yng Nghymru, ac nid yn Llundain.”

Dogfennau ychwanegol:

17b

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Elwyn Edwards

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrtho o dan Adran 4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Elwyn Edwards yn cynnig fel a ganlyn:-

 

“Bod y Cyngor yn gofyn i’r Gwasanaeth Tai ddarparu gwybodaeth Rhestrau Aros am dai rhent cymdeithasol at ddibenion asesu angen perthnasol ar sail pob ardal, yn hytrach na’r niferoedd a gyflwynir o dros Wynedd i gyd ar gyfer pob ardal.”  

 

Dogfennau ychwanegol:

18.

YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL

Dogfennau ychwanegol:

18a

Ymateb i Rybudd o Gynnig y Cynghorydd Sion Jones pdf eicon PDF 918 KB

Cyflwyno, er gwybodaethllythyr gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o cynnig y Cynghorydd Sion Jones i gyfarfod 7 Mawrth, 2019 ynglŷn â gwerthu cŵn bach drwy drydydd parti  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

18b

Ymatebion i Rybudd o Gynnig y Cynghorydd Catrin Wager pdf eicon PDF 121 KB

Cyflwyno, er gwybodaethllythyrau gan Lywodraethau Cymru a’r DU mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Catrin Wager i gyfarfod 7 Mawrth, 2019 ynglŷn â’r cynnig ar newid hinsawdd  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol: