Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Judith Humphreys, Nia Jeffreys, Keith Jones, Eryl Jones-Williams, Beth Lawton, Dilwyn Morgan, Nigel Pickavance, Peter Read, Gareth A.Roberts, John Pughe Roberts a Catrin Wager.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

(1)     Cydymdeimlad

 

Cydymdeimlwyd â’r Cynghorydd Glyn Daniels a’r Cynghorydd Annwen Daniels ar golli tad a thad yng nghyfraith yn ddiweddar.

 

Safodd y Cyngor fel arwydd o barch.

 

(2)     Llongyfarchiadau

 

I bawb o’r Sir a fu’n llwyddiannus yn y Sioe Frenhinol yn ystod yr wythnos hon.

 

I Arfon Pugh o Harlech ar gwblhau'r her o gneifio 900 mewn 24 awr. Fe gafodd 1,030 eu cneifio o fewn yr amser a chodwyd swm sylweddol tuag at elusen Tenovus sydd ar hyn o bryd yn sefyll o gwmpas £15,000

 

I Sian Ellis Williams, Swyddog Dinesig a Chefnogi Aelodau ar dderbyn aelodaeth o’r Urdd Fictorianaidd (MVO0 yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn ddiweddar.

 

 

4.

GOHEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL

Derbyn unrhyw ohebiaeth, gyfathrebiadau neu fusnes arall a ddygir gerbron yn arbennig dan gyfarwyddyd y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

6.

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD GWYNEDD A MÔN pdf eicon PDF 352 KB

Ystyried y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd fel a ddiwygiwyd gan newidiadau rhwymol yr Arolygydd a gwneud penderfyniad ynglŷn â’i fabwysiadu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad yr Aelod Cabinet Amgylchedd yn argymell i’r Cyngor fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd fel y diwygiwyd gan newidiadau rhwymol yr Arolygydd. 

 

Rhoddwyd eglurhad ar drefn yr adroddiad a thynnwyd sylw at gamgymeriad i fap Llanrug oedd yn y fersiwn papur. Amlygodd bod yr adroddiad yn un manwl a chadarnhaodd ei fod yn bodloni a chydymffurfrio gyda gofynion deddfwriaethol ( Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, Deddf Cynllunio a Phryniant Gorfodol 2004, Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005, Polisi Cynllunio Cymru a Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol (2015)).

 

Byddai mabwysiadu'r Cynllun yn gosod polisïau manwl i reoli datblygiadau hyd at 2026; yn hwyluso darpariaeth datblygu newydd sydd ei angen i gwrdd ag anghenion  cymunedau lleol; yn  galluogi'r Cyngor i gyflawni ei strategaethau tai a datblygiadau economaidd. Byddai gwrthod yn gadael yr Awdurdod heb gynllun na pholisïau digonol i warchod tiroedd y Sir ac yn rhoi cyfleoedd i Ddatblygwyr apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod ar sail nad oedd Cynllun / Polisïau yn eu lle.

 

Amlygwyd, ar sail tystiolaeth leol, bod polisïau tai y Cynllun yn cynllunio ar gyfer 3712 i ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd rhwng (2011-2026). Gyda'r Cynllun eisoes yn ei chweched flwyddyn, cadarnhawyd bod y ffigwr yma yn cynnwys cartrefi sydd eisoes wedi eu hadeiladu neu wedi derbyn caniatâd cynllunio. Y ffigwr gweddilliol ar gyfer gweddill oes y Cynllun fydd 1366 sydd yn gyfartaledd o 137 o gartrefi newydd y flwyddyn.

 

Wrth gymharu'r hen strategaeth gyda’r Cynllun newydd adroddwyd bod yr hen strategaeth yn dueddol o ganolbwyntio ar sefydliadau mawr o fewn ein trefi, ond bellach bod y cynllun yma yn canolbwyntio ar ddynodiadau llai.Tynnwyd sylw hefyd at y polisïau arloesol oedd wedi eu cynnwys yn y Cynllun.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd, bod y Cyngor yn:

 

              i.        mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn 2011 i 2026 fel y diwygiwyd gan newidiadau a argymhellwyd gan yr Arolygydd yn yr adroddiad ar yr Archwiliad (dyddiedig 30 Mehefin 2017)

             ii.        cyhoeddi'r Cynllun a fabwysiadwyd, y Datganiad Mabwysiadu, Adroddiad AG/AAS terfynol a'r adroddiad ARhC.

           iii.        yn rhoi awdurdod dirprwyedig i swyddogion i gywiro unrhyw wallau teipio a gramadegol, i ymdrin ag unrhyw fân faterion cywirdeb neu gamgymeriadau, yn ogystal ag ymgymryd ag unrhyw faterion cyflwyno eraill angenrheidiol a newidiadau canlyniadol (sydd eu hangen yn dilyn y newidiadau argymhellir yn unol â pharagraff 1.10 yn adroddiad yr Arolygydd), cyn cyhoeddiad terfynol Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn.

           iv.        Bod y Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r cynlluniau datblygu presennol, yn parhau i fod yn ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl.

 

Mewn ymateb i bryderon a leisiwyd iddo nad oedd y canllawiau atodol newydd y bwriedir eu sefydlu yn cael eu hadlewyrchu yn ddigonol yn y cynnig, cynigodd yr Aelod Cabinet ychwanegu cymal v i’r argymhelliad i gyfarch hyn, sef

 

 

             v.        Bod y Canllawiau Cynllunio Atodol sydd wedi eu hadnabod yn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.