Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 16/04/2018 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 5)

5 Cais Rhif C17/0198/30/LL - Pwll Melyn, Rhiw, Pwllheli pdf eicon PDF 356 KB

Cais i gadw gwaith o adeiladu modurdy / storfa.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cais i gadw gwaith o adeiladu modurdy / storfa.

 

(a)      Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi y gohiriwyd y cais yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2017 er mwyn ail-asesu’r cais o ran dyluniad ac angen a’r disgrifiad bellach wedi newid i “adeiladu mordurdy/storfa” yn hytrach nag adeiladu adeilad amaethyddol.  ‘Roedd rhai o’r aelodau wedi ymweld â’r safle cyn y cyfarfod ac felly yn gyfarwydd o gyd-destun y cais o fewn y tirwedd a’r AHNE. Derbyniwyd cynlluniau diwygiedig ar 9 Chwefror sy’n dangos yr adeilad wedi ei wthio ymhellach yn ôl o’r tŷ rhestredig a’r dyluniad wedi newid i fod yn do brig yn hytrach na “mono pitch”, a’r gorffeniad yn bren ynghyd â lleihad yn yr uchder. 

 

Cyfeiriwyd at y polisiau lleol a chenedlaethol perthnasol ynghyd a’r ymatebion i’r ail-ymgynghoriad o fewn yr adroddiad. Ni dderbyniwyd gwrthwynebiad i’r cynllun diwygiedig.

 

O safbwynt yr asesiad, noda’r ymgeisydd bod yr adeilad yn angenrheidiol ar gyfer defnydd amlbwrpas i gynnwys storio, lle i gysgodi anifeiliad yn ystod tywydd garw achlysurol.

 

Yng nghyd-destun mwynderau gweledol, ni ystyrir y byddai’r datblygiad arfaethedig yn ei ffurf diwygiedig yn amharu ar yr AHNE.

 

Nodwyd bod y bwriad yn dderbyniol o safbwynt mwynderau cyffredinol a phreswyl, materion bioamrywiaeth, priffyrdd, cadwraeth/adeilad rhestredig a’i fod yn dderbyniol o safbwynt polisïau lleol a chenedlaethol perthnasol am y rhesymau a roddwyd yn yr adroddiad.  O ran y pryderon a godwyd ynglyn â’r adeilad rhestredig Bwthyn Pwll Melyn, cynhaliwyd cyfarfod gyda Swyddog Cadwraeth a Swyddog Gorfodaeth yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor blaenorol ac fe nodwyd bod y cynlluniau diwygiedig yn cydymffurfio â sylwadau y swyddogion hynny, a pholisi PS20 o’r CDLl ynghyd â Pholisi Cynllunio Cymru.

 

Argymhelliad y swyddogion ydoedd caniatau’r cais yn unol â’r amodau a restrir yn yr adroddiad.

 

(b)     Cynigwyd ac eiliwyd i ganiatáu’r cais.

 

(c)     Nododd Aelod bod y pryderon oedd ganddo ynglyn â bwthyn rhestredig wedi eu lleddfu yn dilyn iddo fynychu’r ymweliad safle wrth weld bod yr adeilad arfaethedig wedi ei leihau         mewn maint ac wedi ei osod ymhellach yn ôl.

 

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais.

 

          Amodau:

1.      Unol a’r cynllun diwygiedig dyddiedig 9 Chwefror 2018;

2.      Dim carafan i’w lleoli o fewn y cwrtil estynedig;

3.      Staenio’r gorchudd bordiau pren allanol yn lliw brown tywyll;

4.      To’r adeilad i fod o liw llwyd tywyll BS 18 B 29;

5.      Tynnu strwythur presennol i lawr yn ei gyfanrwydd ac adfer y tir i’w gyflwr gwrieddiol cyn dechrau gwaith ar yr adeilad a ganiateir yma.

 


Cyfarfod: 05/06/2017 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 7)

7 Cais Rhif C17/0198/30/LL Pwll Melyn, Rhiw, Pwllheli pdf eicon PDF 256 KB

Cais ol-weithredol ar gyfer cadw adeilad amaethyddol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd W Gareth Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cais ôl-weithredol ar gyfer cadw adeilad amaethyddol

 

a)         Ymhelaethodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi mai cais cynllunio ôl-weithredol ydoedd i gadw adeilad amaethyddol o ffrâm dur oedd yn y broses o gael ei adeiladu. Awgrymir y ffrâm bresennol adeilad gyda rhediad to mono pitch, ond bwriedir cwblhau‘r adeilad gyda tho brig. Byddai gorffeniad allanol yr adeilad yn gymysgedd o wal blociau concrid a gorchudd proffil dur o liw gwyrdd tywyll. Lleoli’r yr adeilad yng nghefn gwlad tu allan i unrhyw ffin datblygu, ac mewn cae amaethyddol o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llyn. Mae’n gorwedd 5.5 medr oddi wrth dŷ annedd unllawr sydd yn adeilad rhestredig gradd II.

Tynnwyd sylw ar y polisïau perthnasol oedd wedi eu rhestru yn yr adroddiad ynghyd a’r sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd.

 

Amlygwyd bod yr egwyddor o ganiatáu adeiladau at ddefnydd amaethyddol yng nghefn gwlad wedi ei sefydlu gan Bolisi D9 CDUG sydd yn cymeradwyo cynigion i godi adeiladau ar gyfer dibenion amaethyddol os ydynt yn rhesymol angenrheidiol. Datgan asiant yr ymgeisydd bod yr adeilad yn angenrheidiol ar gyfer cadw anifeiliaid yn ystod tywydd garw achlysurol, ac i gadw offer yn gysylltiedig ag anifeiliaid sydd yn pori’r tir, ac amaethu. Gan nad oedd manylion anifeiliaid wedi eu cyflwyno ystyriwyd cynnwys amod oedd yn cyfyngu defnydd yr adeilad at bwrpas amaethyddol yn unig, ac y dylid ei ddymchwel petai defnydd amaethyddol yn darfod o fewn cyfnod o 10 mlynedd. Yn ddarostyngedig i gynnwys yr amod uchod, ystyriwyd y byddai’r bwriad yn cydymffurfio a pholisi C1 a D9 CDUG, ac na fyddai’n tanseilio Polisi PCYFF 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

 

Gyda’r safle yn gorwedd mewn man amlwg o fewn AHNE Llyn ystyriwyd yr angen i leihau unrhyw ardrawiad ar fwynderau gweledol yr AHNE. O ganlyniad,  derbyniwyd cynllun diwygiedig (30 Mawrth 2017) yn dangos adeilad bwriedig gyda tho brig, gyda gostyngiad uchder yr adeilad terfynol yn 3.7 medr uwchlaw lefel daear - gostyngiad 0.4 medr. Yn ogystal roedd bwriad gorchuddio’r adeilad gyda setiau proffil gwyrdd tywyll, gan ei fod yn lleihau ardrawiad adeiladau ar safleoedd amlwg yn y dirwedd. Derbyniwyd sylwadau'r Swyddog AHNE yn nodi y byddai’r addasiadau yn gwneud yr adeilad yn llai amlwg o’r ffordd..

 

Eglurwyd bod tŷ annedd agosaf (heblaw eiddo'r ymgeisydd) i’r adeilad bwriedig wedi ei leoli oddeutu 30 medr o’r safle. Oherwydd maint y bwriad a’i  leoliad mewn perthynas â’r eiddo cyfagos ni ystyriwyd bod yr adeilad bwriedig yn achosi difrod arwyddocaol i’r eiddo hwnnw. Yn ychwanegol, ni ystyriwyd bod y bwriad yn amharu ar breifatrwydd rhesymol defnyddwyr yr eiddo sydd gerllaw nac yn golygu gor-ddatblygiad o’r safle.

 

Wedi ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o’r cais, amlygywd bod y datblygiad yn dderbyniol ar sail egwyddor, lleoliad, defnydd, dyluniad, deunyddiau ac effaith ar amwynder gweledol, ac ei fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a chyngor cynllunio lleol a chenedlaethol.

 

b)         Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd asiant yr ymgeisydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         mai cwt bychan oedd  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 7