Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 16/04/2018 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 5)

5 Cais Rhif C17/0557/38/LL - Tir ger Ffordd y Traeth, Llanbedrog, Pwllheli pdf eicon PDF 286 KB

Adeiladu tŷ fforddiadwy.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Angela Russell

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Adeiladu tŷ fforddiadwy.

        

(a)     Adroddodd y Rheolwr Cynllunio bod yr Adran wedi derbyn cynlluniau diwygiedig yn ymwneud ag edrychiad a dyluniad y tŷ arfaethedig uchod ac o ganlyniad felly gofynnwyd i’r Pwyllgor Cynllunio ohirio ymdrin â’r cais er mwyn cynnal ail-asesiad.  

 

         PENDERFYNWYD gohirio’r cais.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 5)

5 Cais Rhif C17/0557/38/LL - Tir ger Ffordd y Traeth, Llanbedrog, Pwllheli pdf eicon PDF 276 KB

Adeiladu fforddiadwy.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Angela Russell

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Adeiladu tŷ fforddiadwy.

 

Ar gais y swyddogion gohiriwyd y penderfyniad oherwydd bod llythyr wedi dod i law yn codi amheuaeth dros fforddiadwyaeth y tŷ bwriededig oherwydd ei leoliad. Amlygwyd bod angen

gwell dealltwriaeth am werth marchnad agored y , beth sydd ar werth yn lleol ac os oedd cyfiawnhad am eithriad gwledig.

 

PENDERFYNWYD gohirio y cais.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 5)

5 Cais Rhif C17/0557/38/LL - Tir ger Ffordd y Traeth, Llanbedrog, Pwllheli pdf eicon PDF 270 KB

Adeiladu tŷ fforddiadwy.

 

AELOD LLEOL:         Cynghorydd Angela Russell

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Adeiladu fforddiadwy.

 

(a)     Ymhelaethodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu ar gefndir y cais, gan nodi bod mapiau cynigion CDLl ar gyfer pentref Llanbedrog yn dangos bod y safle yn gorwedd y tu allan i ffin datblygu'r pentref ac ystyrir bod y bwriad cyfystyr a chodi newydd yng nghefn gwlad. Er gwaethaf dadleuon yr ymgeisydd nid oedd swyddogion wedi eu hargyhoeddi, ar sail y wybodaeth a gyflwynwyd, bod y safle yn ffurfio estyniad rhesymegol i ffin datblygu'r pentref.

 

         Nodwyd y cyflwynwyd manylion a thystiolaeth i ddangos fod yr ymgeisydd mewn angen fforddiadwy ac yn cadarnhau bodlonrwydd i dderbyn rhwymedigaeth drwy gytundeb cyfreithiol Adran 106 yn cyfyngu daliadaeth a phris y pe’i gwerthid yn y dyfodol er mwyn sicrhau ei fod yn parhau yn fforddiadwy.

 

         Tynnwyd sylw at y sylwadau ychwanegol a dderbyniwyd a nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cyflwyno cynlluniau diwygiedig a oedd yn lleihau arwynebedd llawr y i 100m2.

 

         Nodwyd ei fod yn debygol na fyddai codi ar y safle yn creu datblygiad a fyddai yn cael effaith niweidiol sylweddol ar y tirlun ehangach. Eglurwyd bod y safle yn bresennol yn rhan o gae amaethyddol mwy a oedd yn ymestyn at yr arfordir gerllaw ac yn cynnig preifatrwydd a llonyddwch i ddeiliaid y ddau presennol gerllaw.

 

         Roedd yn ymddangos bod y llain bwriedig ynghyd a’r bwriedig wedi ei wasgu cyn agosed i’r ffin datblygu a phosibl er ceisio cyfarfod gofynion polisi gan greu safle cyfyng a datblygiad annerbyniol ac ystyrir na fyddai’n creu estyniad rhesymegol i’r anheddle. Teimlir felly y byddai caniatáu’r cais yn achosi elfen o aflonyddwch ar y cymydog oherwydd gweithgareddau defnydd preswyl eiddo newydd a mynd a dŵad i mewn ac allan o’r llain felly roedd y bwriad yn groes i bolisi PCYFF 2 a PCYFF 3 o’r CDLl.

         Nodwyd bod y cynllun yn dangos y bwriedir creu mynedfa gerbydol i’r gogledd ar hyd terfyn y safle er mwyn cysylltu gyda ffordd mynediad preifat o fewn ystâd o 12 o Dai Fforddiadwy cyfagos. Ni ystyrir y byddai defnyddio ffordd yr ystâd fel mynediad i wasanaethu un ychwanegol yn amharu ar ddiogelwch ffyrdd.

 

         Argymhellwyd y dylid gwrthod y cais ar sail:

·         Bod y bwriad yn groes i PCYFF 1 o’r CDLl a oedd yn ymwneud â bod y safle yn ffurfio estyniad rhesymegol i ffin datblygu'r pentref;

·         Byddai caniatáu’r cais yn achosi aflonyddwch annerbyniol gan gael effaith niweidiol ar fwynderau trigolion cyfagos.

 

(b)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad nododd gwrthwynebydd y prif bwyntiau canlynol:-

·         Ei bod yn cytuno efo sylwadau’r swyddogion a’u bod wedi cyflwyno adroddiad i’r Gwasanaeth Cynllunio a oedd yn dod i’r un darganfyddiadau a’r swyddogion;

·         Nad oedd tystiolaeth o ran yr angen am fforddiadwy;

·         Cwestiynu a fyddai’r yn fforddiadwy oherwydd ei faint, lleoliad a’i ddyluniad;

·         Cwestiynu prisiad o £250,000 o’r wedi ei gwblhau.

 

(c)     Yn manteisio ar yr hawl i siarad  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5