Rhaglen

Lleoliad: Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog - Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd am y flwyddyn 2019/20.

2.

IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd am y flwyddyn 2019/20.

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Ystyried unrhyw fater arall sydd yn teilyngu sylw brys ym marn y Cadeirydd.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 118 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2018, fel rhai cywir.

7.

PROSIECT AWYR DYWYLL GOGLEDD CYMRU

I dderbyn cyflwyniad gan Dani Robertson.

8.

RHAGLEN DDIGWYDDIADAU GWASANAETH AHNE LLŶN pdf eicon PDF 73 KB

Cyflwyno adroddiad Swyddog Prosiectau AHNE Llŷn.

 

 

9.

PROSIECTAU YN AHNE LLŶN pdf eicon PDF 76 KB

Cyflwyno adroddiad Swyddog Prosiectau AHNE Llŷn.

10.

DIWEDDARIAD AR Y GRONFA DATBLYGU CYNALIADWY pdf eicon PDF 69 KB

Cyflwyno adroddiad Swyddog Prosiectau AHNE Llŷn.

11.

MATERION CENEDLAETHOL pdf eicon PDF 76 KB

Cyflwyno adroddiad Swyddog AHNE Llŷn.