Rhaglen

Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8BF

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2019/20

2.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

4.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu

hystyried.

5.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 66 KB

(copi wedi ei atodi)

6.

DATGANIAD O'R CYFRIFON 2018/19 pdf eicon PDF 93 KB

Dafydd L Edwards i gyflwyno Datganiad o’r Cyfrifon, ar ffurf ‘statudol’, wedi’i ardystio, ond yn amodol ar archwiliad

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DATGANIAD LLYWODRAETHU 2018-19 pdf eicon PDF 66 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Datganiad Llywodraethu blynyddol GwE

Dogfennau ychwanegol:

8.

COFRESTR RISG pdf eicon PDF 77 KB

Arwyn Thomas i gyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE

Dogfennau ychwanegol:

9.

YMGYSYLLTU A CHYMHEIRIAID pdf eicon PDF 70 KB

Alwyn Jones i gyflwyno papur ar ddatblygu model Ymgysylltu â Chymheiriaid yng Ngogledd Cymru i'r Cyd-bwyllgor i’w gymeradwyo

Dogfennau ychwanegol:

10.

G6 - DIWEDDARIAD

Cyflwyniad gan Llyr G Jones